A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Sztv. 2. § 24. pontja szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben - szerezhető szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minősülnek.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani.

(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

(4)[1] A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő 32-es szintű szakképesítés is oktatható iskolai rendszerű képzés keretében, ha a szakképesítés szakképzési kerettanterve kiadásra került.

(5)[2] Az Sztv. 33. § (7) bekezdése szerinti folyamatos képzésnek minősül, ha a tanuló a szakmai vizsga letételét követően olyan, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó - szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzésben vesz részt, amelyre a szakmai vizsgát megelőzően jelentkezett.

3. § (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő - kérelem alapján - legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető.

(2)[3] A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját.

(3)[4] Az NSZFH a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt.

(4)[5] Az NSZFH döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

4. § Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti az Sztv. 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

5. § (1) A 4. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelős miniszterhez nyújtható be.

(2) A javaslathoz csatolni kell

a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot

ba) a javaslattevő neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően,

c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható.

6. § (1)[6] A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NSZFH-nak és egyidejűleg az Sztv. 80. §-ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

(2)[7] Az NSZFH a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NSZFH-ba való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek és az NKB-nak.

(3) Az NKB a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős miniszternek.

(4)[8] A szakképesítésért felelős miniszter az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül - az NSZFH és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével - dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NSZFH és az NKB véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért felelős miniszter az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

7. § (1)[9] Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős miniszter a beérkezéstől számított harminc napon belül az NSZFH és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2)[10] Ha a szakképesítésért felelős miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NSZFH és az NKB véleményét is.

8. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére.

(2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint - de legfeljebb negyvenöt napon belül - küldi meg a miniszternek.

(3)[11] A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NSZFH véleményének figyelembevételével a miniszter tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)[12] Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. szeptember 1-jétől indítható.

(4) A 2012. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók.

(5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. § (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható.

(6)[13] Az iskolarendszeren kívüli képzések 2013. augusztus 31-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók.

(7)[14] Az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő

1. 32 720 01 azonosító számú Egészségfejlesztési segítő,

2. 55 725 01 azonosító számú Aneszteziológiai szakasszisztens,

3. 55 725 02 azonosító számú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus,

4. 55 725 03 azonosító számú Citológiai szakasszisztens,

5. 55 723 03 azonosító számú Diabetológiai szakápoló és edukátor,

6. 55 720 01 azonosító számú Egészségügyi gyakorlatvezető,

7. 55 725 04 azonosító számú Endoszkópos szakasszisztens,

8. 55 723 04 azonosító számú Epidemiológiai szakápoló,

9. 55 726 01 azonosító számú Ergoterapeuta,

10. 55 723 05 azonosító számú Felnőtt intenzív szakápoló,

11. 55 725 05 azonosító számú Fizioterápiás szakasszisztens,

12. 55 723 06 azonosító számú Foglalkozásegészségügyi szakápoló,

13. 55 724 02 azonosító számú Fülilleszték készítő,

14. 55 723 07 azonosító számú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló,

15. 55 723 08 azonosító számú Gyermek intenzív szakápoló,

16. 55 720 02 azonosító számú Gyógyszerkiadó szakasszisztens,

17. 55 725 06 azonosító számú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens,

18. 55 723 09 azonosító számú Hospice szakápoló,

19. 55 725 07 azonosító számú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens,

20. 55 725 08 azonosító számú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens,

21. 55 725 09 azonosító számú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens,

22. 55 725 13 azonosító számú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens,

23. 55 723 10 azonosító számú Légzőszervi szakápoló,

24. 55 725 14 azonosító számú Mikrobiológiai szakasszisztens,

25. 55 725 15 azonosító számú Műtéti szakasszisztens,

26. 55 723 12 azonosító számú Nefrológiai szakápoló,

27. 55 723 13 azonosító számú Onkológiai szakápoló,

28. 55 723 14 azonosító számú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, valamint

29. 55 723 15 azonosító számú Sürgősségi szakápoló

szakképesítés esetében az iskolarendszeren kívüli szakképzés a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kiadását követően indítható.

(8)[15] Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. évi kiírásához kapcsolódó „Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program” keretében az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaktól eltérően az

a) 52 723 01 azonosító számú Gyakorló ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 500-700 óra képzési idővel,

b) 52 723 02 azonosító számú Gyakorló csecsemő és gyermekápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 500-700 óra képzési idővel,

c) 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 800-1200 óra képzési idővel,

d) 55 723 02 azonosító számú Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés megszerzésére irányuló képzést 800-1200 óra képzési idővel

iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében is indíthat az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény.

10. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.

11. § (1)[16]

(2)[17]

(3)[18] 2014. január 1-jén hatályát veszti a 9. § (8) bekezdése.

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1.[19] táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 1

 Szakképesítés azonosító száma

 

 

 

 

 

 

 

 2

 Szint

 Tanul-
mányi
terület

 Sor-
szám

 Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése

 Szakma-
csoport

 Ágazati
besorolás

 Iskolai
rend-
szerű
képzési
idő

 Iskola-
rendszeren
kívüli
képzési idő

 A képzés
munka-
rendje

 A szakképesítésért
felelős miniszter

 3

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 4

 34

 543

 01

 Abroncsgyártó

 8

 XIV

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 5

 55

 344

 01

 Adótanácsadó

 15

 XXIV

 -

 280-420 óra

 T, TK

 adópolitikáért felelős miniszter

 6

 55

 621

 01

 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

 20

 XXXIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 7

 55

 725

 01

 Aneszteziológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 8

 55

 211

 01

 Aranyműves

 4

 V

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 9

 54

 212

 01

 Artista

 4

 -

 P

 -

 -

 oktatásért felelős miniszter

 10

 34

 543

 02

 Asztalos

 11

 XVIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 11

 35

 522

 01

 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

 6

 XI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 12

 55

 725

 02

 Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 13

 54

 525

 01

 Autóelektronikai műszerész

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 14

 34

 521

 01

 Autógyártó

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 15

 54

 523

 01

 Automatikai technikus

 6

 XI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 16

 54

 525

 02

 Autószerelő

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 17

 55

 525

 01

 Autótechnikus

 13

 XXII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 18

 54

 525

 03

 Avionikus

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 19

 34

 582

 01

 Ács

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 20

 55

 344

 02

 Államháztartási mérlegképes könyvelő

 15

 XXIV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 21

 35

 621

 01

 Állattartó szakmunkás

 20

 XXXIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 22

 54

 621

 01

 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

 20

 XXXIII

 2 év

 -

 N, E

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 23

 32

 723

 01

 Ápolási asszisztens

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 24

 55

 723

 01

 Ápoló

 1

 I

 1 év

 -

 N, E

 egészségügyért felelős miniszter

 25

 55

 861

 01

 Baleseti helyszínelő

 22

 -

 -

 300-600 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 26

 34

 582

 02

 Bádogos

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 27

 54

 544

 01

 Bányaipari technikus

 5

 VII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 28

 52

 341

 01

 Becsüs

 17

 XXVI

 -

 800-1200 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 29

 35

 813

 01

 Belovagló

 20

 XXXIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 30

 55

 523

 05

 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

 6

 XII

 -

 400-600 óra

 TK

 informatikáért felelős miniszter

 31

 32

 582

 01

 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

 9

 XVI

 -

 800-1200 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 32

 35

 621

 02

 Biogazdálkodó

 20

 XXXIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 33

 52

 861

 01

 Biztonságszervező

 22

 -

 -

 600-700 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 34

 55

 343

 01

 Biztosítási tanácsadó

 15

 XXIV

 -

 220-340 óra

 TK, T

 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

 35

 35

 341

 01

 Boltvezető

 17

 XXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 36

 52

 725

 01

 Boncmester

 1

 I

 -

 600-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 37

 55

 541

 01

 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 38

 34

 542

 01

 Bőrdíszműves

 10

 XVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 39

 54

 542

 01

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 10

 XVII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 40

 55

 211

 02

 Bronzműves és szoboröntő

 4

 V

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 41

 53

 861

 01

 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

 22

 -

 -

 500-700 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 42

 52

 861

 02

 Büntetés-végrehajtási felügyelő

 22

 -

 -

 800-1500 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 43

 53

 861

 02

 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

 22

 -

 -

 500-1000 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 44

 53

 861

 03

 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

 22

 -

 -

 400-700 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 45

 53

 861

 04

 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

 22

 -

 -

 400-700 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 46

 55

 861

 02

 Bűnügyi technikus

 22

 -

 -

 300-600 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 47

 54

 481

 01

 CAD-CAM informatikus

 7

 XIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 48

 34

 542

 02

 Cipőkészítő

 10

 XVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 49

 55

 725

 03

 Citológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 50

 35

 521

 01

 CNC gépkezelő

 5

 IX

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 51

 55

 541

 02

 Cukor- és édesipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 52

 34

 811

 01

 Cukrász

 18

 XXVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 53

 55

 723

 02

 Csecsemő és gyermekápoló

 1

 I

 1 év

 -

 N, E

 egészségügyért felelős miniszter

 54

 54

 211

 01

 Dekoratőr

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 55

 55

 723

 03

 Diabetológiai szakápoló és edukátor

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 56

 55

 211

 03

 Díszítő festő

 4

 V

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 57

 55

 211

 04

 Díszlettervező

 4

 VI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 58

 33

 582

 01

 Díszműbádogos

 9

 XVI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 59

 34

 211

 01

 Díszműkovács

 4

 V

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 60

 34

 622

 01

 Dísznövénykertész

 20

 XXXIV

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 61

 54

 211

 02

 Divat- és stílustervező

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 62

 54

 525

 04

 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 63

 55

 524

 01

 Drog- és toxikológiai technikus

 8

 XV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 64

 54

 720

 01

 Egészségügyi asszisztens

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 65

 53

 853

 01

 Egészségügyi gázmester

 1

 I

 -

 400-600 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 66

 55

 720

 01

 Egészségügyi gyakorlatvezető

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 67

 32

 853

 01

 Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 68

 55

 344

 03

 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

 15

 XXIV

 -

 280-420 óra

 TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 69

 54

 212

 02

 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 70

 34

 341

 01

 Eladó

 17

 XXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 71

 34

 522

 01

 Elektromechanikai műszerész

 6

 XI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 72

 34

 522

 02

 Elektromos gép- és készülékszerelő

 6

 XI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 73

 34

 522

 03

 Elektronikai műszerész

 6

 XI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 74

 54

 523

 02

 Elektronikai technikus

 6

 XI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 75

 55

 523

 01

 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

 6

 XII

 -

 400-600 óra

 TK

 informatikáért felelős miniszter

 76

 55

 523

 02

 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

 6

 XII

 -

 400-600 óra

 TK

 informatikáért felelős miniszter

 77

 35

 861

 01

 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

 19

 XI

 -

 250-350 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 78

 55

 344

 04

 Ellenőrzési szakelőadó

 15

 XXIV

 -

 240-360 óra

 TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)

 79

 52

 582

 01

 Emelőgép-ügyintéző

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 80

 55

 725

 04

 Endoszkópos szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 81

 55

 723

 04

 Epidemiológiai szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 82

 54

 623

 01

 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

 20

 XXXII

 2 év

 -

 N, E

 erdőgazdálkodásért felelős miniszter

 83

 54

 521

 02

 Erdészeti gépésztechnikus

 20

 XXXII

 2 év

 -

 N, E

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 84

 34

 623

 01

 Erdészeti szakmunkás

 20

 XXXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 erdőgazdálkodásért felelős miniszter

 85

 55

 726

 01

 Ergoterapeuta

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 86

 55

 541

 03

 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 87

 53

 522

 01

 Erőművi blokkgépész

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 88

 52

 522

 01

 Erőművi gépész

 5

 IX

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 89

 35

 522

 02

 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

 6

 XI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 90

 54

 522

 01

 Erősáramú elektrotechnikus

 6

 XI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 91

 34

 541

 01

 Édesipari termékgyártó

 21

 XXXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 92

 54

 541

 01

 Élelmiszeripari analitikus technikus

 21

 XXXVI

 2 év

 -

 N, E

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 93

 54

 521

 01

 Élelmiszeripari gépésztechnikus

 21

 XXXVI

 2 év

 -

 N, E

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 94

 34

 541

 02

 Élelmiszeripari szakmunkás

 21

 XXXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 95

 54

 541

 02

 Élelmiszeripari technikus

 21

 XXXVI

 2 év

 -

 N, E

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 96[20]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97

 32

 582

 02

 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

 5

 IX

 -

 90-140 óra

 TK

 közlekedésért felelős miniszter

 98

 55

 582

 04

 Építőanyagipari minőségellenőr

 9

 XVI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 99

 34

 582

 03

 Épület- és szerkezetlakatos

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 100

 54

 582

 01

 Épületgépész technikus

 5

 VIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 101

 35

 522

 03

 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

 6

 XI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 102

 54

 543

 01

 Faipari technikus

 11

 XVIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 103[21]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 104

 53

 861

 05

 Fegyveres biztonsági őr

 22

 -

 -

 320-420 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 105

 54

 863

 01

 Fegyverműszerész

 5

 IX

 2 év

 -

 N, E

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 106

 34

 542

 03

 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

 10

 XVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 107

 55

 723

 05

 Felnőtt intenzív szakápoló

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 108[22]

 62

 521

 01

 Felvonóellenőr

 5

 IX

 -

 250-350 óra

 TK

 iparügyekért felelős miniszter

 109

 32

 521

 01

 Felvonószerelő

 5

 IX

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 110

 54

 211

 03

 Festő

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 111

 34

 582

 04

 Festő, mázoló, tapétázó

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 112

 34

 542

 04

 Férfiszabó

 10

 XVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 113

 53

 213

 01

 Filmhangtervező

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 114

 34

 521

 02

 Finommechanikai műszerész

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 115

 54

 813

 01

 Fitness-wellness instruktor

 3

 XXXVII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 116

 55

 725

 05

 Fizioterápiás szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 117

 54

 544

 02

 Fluidumkitermelő technikus

 5

 VII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 118

 55

 815

 01

 Fodrász

 19

 XXX

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 119

 54

 720

 02

 Fogászati asszisztens

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 120

 55

 723

 06

 Foglalkozásegészségügyi szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 121

 55

 762

 01

 Foglalkozás-szervező

 2

 III

 1 év

 600-720 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 122

 55

 724

 01

 Fogtechnikus

 1

 II

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 123

 54

 724

 01

 Fogtechnikus gyakornok

 1

 II

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 124

 34

 543

 03

 Formacikk-gyártó

 8

 XIV

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 125

 54

 810

 01

 Fotográfus és fotótermék-kereskedő

 19

 XXIX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 126

 54

 581

 01

 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

 20

 XXXV

 2 év

 -

 N, E, TK

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 127

 55

 581

 01

 Földügyi térinformatikai szaktechnikus

 20

 XXXV

 -

 480-720 óra

 TK, T

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 128

 55

 861

 03

 Fő határrendész

 22

 -

 -

 300-500 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 129

 53

 213

 02

 Fővilágosító

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 130

 55

 724

 02

 Fülilleszték készítő

 1

 II

 -

 240-360 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 131

 34

 621

 01

 Gazda

 20

 XXXIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 132

 54

 481

 02

 Gazdasági informatikus

 7

 XIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK, L, T

 informatikáért felelős miniszter

 133

 35

 582

 01

 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 5

 VIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 134

 55

 525

 02

 Gázautószerelő

 13

 XXII

 -

 240-360 óra

 TK

 közlekedésért felelős miniszter

 135

 35

 582

 02

 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

 5

 VIII

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 136

 52

 522

 02

 Gázturbina gépész

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 137

 55

 723

 07

 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 138

 55

 523

 03

 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

 6

 XII

 -

 400-600 óra

 TK

 informatikáért felelős miniszter

 139

 55

 762

 02

 Gerontológiai gondozó

 2

 III

 1 év

 600-720 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 140

 54

 521

 03

 Gépgyártástechnológiai technikus

 5

 IX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 141

 34

 521

 03

 Gépi forgácsoló

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 142

 34

 525

 02

 Gépjármű mechatronikus

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 143

 34

 841

 01

 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 144

 34

 525

 01

 Gépjárműépítő, szerelő

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 145

 54

 211

 04

 Grafikus

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 146

 32

 525

 01

 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

 13

 XXII

 -

 720-1080 óra

 TK

 közlekedésért felelős miniszter

 147

 54

 543

 02

 Gumiipari technikus

 8

 XIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 148

 54

 212

 03

 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 149

 52

 723

 01

 Gyakorló ápoló

 1

 I

 2 év

 -

 N, E

 egészségügyért felelős miniszter

 150

 52

 723

 02

 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

 1

 I

 2 év

 -

 N, E

 egészségügyért felelős miniszter

 151

 52

 815

 01

 Gyakorló fodrász

 19

 XXX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 152

 52

 720

 03

 Gyakorló gyógyszertári asszisztens

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 153

 52

 215

 01

 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 154

 52

 725

 02

 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 155

 52

 725

 03

 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 156

 52

 815

 02

 Gyakorló kozmetikus

 19

 XXX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 157

 52

 723

 03

 Gyakorló mentőápoló

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 158

 52

 725

 04

 Gyakorló szövettani asszisztens

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 159

 53

 213

 03

 Gyártásvezető

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 160

 34

 521

 05

 Gyártósori gépbeállító

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 161

 55

 723

 08

 Gyermek intenzív szakápoló

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 162

 54

 761

 01

 Gyermekotthoni asszisztens

 2

 III

 2 év

 1300-1560 óra

 N, E, TK

 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

 163

 35

 622

 01

 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

 20

 XXXIV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 164

 54

 726

 01

 Gyógy- és sportmasszőr

 1

 I

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 165

 52

 726

 01

 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

 1

 II

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 166

 54

 140

 01

 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

 3

 IV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 167

 55

 524

 02

 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

 8

 XV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 168

 55

 720

 02

 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 169

 55

 720

 03

 Gyógyszertári asszisztens

 1

 I

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 170

 52

 810

 01

 Habilitációs kutya kiképzője

 2

 III

 -

 600-720 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 171

 54

 841

 01

 Hajózási technikus

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 172

 34

 624

 01

 Halász, haltenyésztő

 20

 XXXIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 halgazdálkodásért felelős miniszter

 173

 52

 345

 01

 Hanglemez-bemutató

 4

 VI

 -

 240-360 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 174

 54

 213

 01

 Hangmester

 4

 VI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 175

 53

 213

 04

 Hangosítórendszer tervező technikus

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 176

 55

 215

 01

 Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

 4

 -

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 177

 55

 213

 01

 Hangtárvezető

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 178

 34

 521

 06

 Hegesztő

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 179

 55

 725

 06

 Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 180

 54

 582

 02

 Hídépítő és -fenntartó technikus

 13

 XX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 181

 52

 621

 01

 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

 20

 XXXIII

 -

 640-960 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 182

 32

 582

 03

 Homlokzatépítő és -szerelő

 9

 XVI

 -

 960-1440 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 183

 54

 863

 02

 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 22

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, T, TK

 honvédelemért felelős miniszter

 184

 55

 863

 01

 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 22

 -

 0,5 év

 320-480 óra

 N, E, L, T, TK

 honvédelemért felelős miniszter

 185

 55

 723

 09

 Hospice szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 186

 32

 851

 01

 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

 14

 XXIII

 -

 640-960 óra

 TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 187

 55

 850

 01

 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

 14

 XXIII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, L, TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 188

 55

 541

 04

 Hús- és baromfiipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 189

 34

 541

 03

 Húsipari termékgyártó

 21

 XXXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 190

 32

 522

 01

 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

 5

 VIII

 -

 160-240 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 191

 34

 582

 05

 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

 5

 VIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 192

 35

 582

 03

 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

 5

 VIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 193

 54

 812

 01

 Idegenvezető

 18

 XXVIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 194

 55

 347

 01

 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 16

 XXV

 -

 800-1200 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 195

 55

 344

 05

 IFRS mérlegképes könyvelő

 15

 XXIV

 -

 240-360 óra

 TK, T

 számvitel szabályozásért felelős miniszter

 196

 55

 725

 07

 Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 197

 54

 481

 03

 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

 7

 XII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 198

 54

 481

 04

 Informatikai rendszergazda

 7

 XIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 199

 53

 814

 01

 Ingatlankezelő

 19

 XXV

 -

 240-360 óra

 TK

 lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

 200

 52

 341

 02

 Ingatlanközvetítő

 19

 XVI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 201

 53

 341

 01

 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

 19

 XVI

 -

 280-420 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 202

 55

 213

 02

 Internetes alkalmazásfejlesztő

 7

 XIII

 -

 400-600 óra

 TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 203

 32

 582

 04

 Ipari alpinista

 9

 XVI

 -

 260-380 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 204

 34

 521

 04

 Ipari gépész

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 205

 34

 543

 04

 Ipari gumitermék előállító

 8

 XIV

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 206

 32

 582

 05

 Ipari szigetelő bádogos

 9

 XVI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 207

 32

 543

 01

 Ipari üvegműves

 8

 XIV

 -

 960-1440 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 208

 54

 346

 01

 Irodai asszisztens

 16

 XXV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 209

 54

 482

 01

 IT mentor

 7

 XIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 210

 54

 212

 04

 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 211

 34

 525

 03

 Járműfényező

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 212

 34

 521

 07

 Járműipari fémalkatrész-gyártó

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 213

 34

 525

 04

 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 214

 34

 525

 05

 Járműkarosszéria készítő, szerelő

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 215

 55

 211

 05

 Jelmeztervező

 4

 V

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 216

 53

 223

 01

 Jelnyelvi szaktolmács

 2

 III

 -

 200-240 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 217

 52

 223

 01

 Jelnyelvi tolmács

 2

 III

 -

 1000-1200 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 218

 53

 810

 01

 Jelző kutya kiképzője

 2

 III

 -

 400-480 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 219

 55

 725

 08

 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 220

 34

 525

 06

 Karosszérialakatos

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 221

 32

 212

 01

 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 222

 52

 861

 03

 Katasztrófavédelmi előadó

 22

 -

 -

 350-450 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 223

 53

 861

 06

 Katasztrófavédelmi főelőadó

 22

 -

 -

 240-340 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 224

 53

 861

 07

 Katasztrófavédelmi referens

 22

 -

 -

 200-300 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 225

 52

 861

 04

 Katasztrófavédelmi szakelőadó

 22

 -

 -

 500-800 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 226

 33

 522

 01

 Kazángépész (12 t/h felett)

 5

 IX

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 227

 32

 522

 02

 Kazánkezelő (2-12 t/h között)

 5

 IX

 -

 280-420 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 228

 32

 543

 02

 Kádár, bognár

 11

 XVIII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 229

 34

 582

 06

 Kályhás

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 230

 34

 542

 05

 Kárpitos

 11

 XVIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 231

 34

 211

 02

 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

 4

 V

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 232

 54

 211

 05

 Kerámiaműves

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 233

 32

 521

 02

 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

 6

 XI

 -

 800-1200 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 234

 54

 341

 01

 Kereskedő

 17

 XXVI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 235

 34

 622

 02

 Kertész

 20

 XXXIV

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 236

 55

 622

 01

 Kertészeti szaktechnikus

 20

 XXXIV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 237

 32

 853

 02

 Kéményseprő

 5

 XVI

 -

 800-1000 óra

 TK

 településüzemeltetésért felelős miniszter

 238

 55

 725

 09

 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 239

 55

 725

 10

 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

 1

 I

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 240

 54

 213

 02

 Kiadványszerkesztő

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 241

 35

 522

 04

 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

 6

 XI

 -

 40-60 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 242

 35

 522

 05

 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

 6

 XI

 -

 50-70 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 243

 35

 522

 06

 Kisfeszültségű kábelszerelő

 6

 XI

 -

 190-290 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 244

 35

 522

 07

 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

 6

 XI

 -

 40-60 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 245

 54

 761

 02

 Kisgyermekgondozó, -nevelő

 2

 III

 2 év

 1300-1560 óra

 N, E, TK

 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

 246

 34

 543

 05

 Kishajóépítő, -karbantartó

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 247

 54

 212

 05

 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 248

 55

 725

 11

 Klinikai fogászati higiénikus

 1

 I

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 249

 55

 725

 12

 Klinikai laboratóriumi asszisztens

 1

 I

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 250

 55

 725

 13

 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 251

 54

 521

 04

 Kohászati technikus

 5

 X

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 252

 55

 213

 03

 Korrektor

 4

 V

 1 év

 480-720 óra

 N, E, L, TK

 kultúráért felelős miniszter

 253

 55

 815

 02

 Kozmetikus

 19

 XXX

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 254

 34

 582

 07

 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 255

 34

 582

 08

 Kőműves és hidegburkoló

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 256

 52

 341

 03

 Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

 17

 XXVI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 257

 34

 543

 06

 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

 12

 XIX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 258

 54

 850

 01

 Környezetvédelmi technikus

 14

 XXIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 259

 55

 850

 02

 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

 14

 XXIII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 260

 55

 861

 04

 Körzeti megbízott

 22

 -

 -

 300-500 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 261

 52

 343

 01

 Közbeszerzési referens

 15

 XXIV

 -

 250-300 óra

 TK

 közbeszerzésekért felelős miniszter, Közbeszerzési Hatóság elnöke

 262

 35

 522

 08

 Középfeszültségű FAM szerelő

 6

 XI

 -

 160-240 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 263

 35

 522

 09

 Középfeszültségű kábelszerelő

 6

 XI

 -

 210-310 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 264

 54

 523

 03

 Közlekedésautomatikai műszerész

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 265

 62

 345

 01

 Közművelődési szakember I.

 4

 VI

 -

 240-360 óra

 TK, T

 kultúráért felelős miniszter

 266

 52

 345

 02

 Közművelődési szakember II.

 4

 VI

 -

 290-430 óra

 TK, T

 kultúráért felelős miniszter

 267

 53

 345

 01

 Közösségfejlesztő animátor

 4

 VI

 -

 240-360 óra

 TK, T

 kultúráért felelős miniszter

 268

 34

 582

 09

 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 5

 VIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 269

 52

 861

 05

 Közterület-felügyelő

 22

 -

 -

 500-600 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 270

 54

 841

 02

 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 271

 32

 621

 01

 Kutyakozmetikus

 20

 XXXIII

 -

 400-600 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 272

 55

 861

 05

 Kutyavezető-rendőr

 22

 -

 -

 600-900 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 273

 33

 861

 01

 Kutyavezető-vagyonőr

 22

 -

 -

 350-450 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 274

 32

 544

 01

 Külszíni bányász

 5

 VII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 275

 54

 524

 01

 Laboratóriumi technikus

 8

 XV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 276

 55

 211

 06

 Lakberendező

 4

 V

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 277

 33

 623

 01

 Lakott-területi fakitermelő

 20

 XXXII

 -

 240-360 óra

 TK

 erdőgazdálkodásért felelős miniszter

 278

 32

 815

 02

 Lábápoló

 19

 XXX

 -

 250-370 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 279

 54

 725

 01

 Látszerész és fotócikk-kereskedő

 19

 XXIX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 280

 54

 841

 03

 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 281

 55

 723

 10

 Légzőszervi szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 282

 55

 582

 01

 Létesítményi energetikus

 5

 VIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 283

 54

 345

 01

 Logisztikai ügyintéző

 17

 XXVI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK, L

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 284

 54

 812

 02

 Lovastúra-vezető

 18

 XXVIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 285

 34

 621

 02

 Lovász

 20

 XXXIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 286

 52

 861

 06

 Magánnyomozó

 22

 -

 -

 450-550 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 287

 54

 582

 03

 Magasépítő technikus

 9

 XVI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 288

 55

 541

 05

 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 289

 34

 841

 02

 Matróz-gépkezelő

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 290

 35

 861

 02

 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

 19

 IX

 -

 300-400 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 291

 54

 523

 04

 Mechatronikai technikus

 5

 IX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 292

 34

 523

 01

 Mechatronikus-karbantartó

 6

 XI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 293

 55

 762

 03

 Mentálhigiénés asszisztens

 2

 III

 1 év

 600-720 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 294

 55

 723

 11

 Mentőápoló

 1

 I

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 295

 34

 811

 02

 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

 20

 XXXIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 296

 34

 521

 08

 Mezőgazdasági gépész

 20

 XXXI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 297

 54

 521

 05

 Mezőgazdasági gépésztechnikus

 20

 XXXI

 2 év

 -

 N, E

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 298

 35

 521

 02

 Mezőgazdasági gépjavító

 20

 XXXI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 299

 54

 621

 02

 Mezőgazdasági technikus

 20

 XXXIII

 2 év

 -

 N, E

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 300

 32

 621

 02

 Méhész

 20

 XXXIII

 -

 320-480 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 301

 54

 582

 04

 Mélyépítő technikus

 9

 XVI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 302

 52

 347

 07

 Migrációs ügyintéző

 22

 -

 -

 400-500 óra

 TK

 idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter

 303

 55

 725

 14

 Mikrobiológiai szakasszisztens

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 304

 55

 213

 04

 Mobilalkalmazás fejlesztő

 7

 XIII

 -

 400-600 óra

 TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 305

 34

 541

 04

 Molnár

 21

 XXXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 306

 34

 525

 07

 Motorkerékpár-szerelő

 13

 XXII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 307

 53

 810

 02

 Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

 2

 III

 -

 400-480 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 308

 54

 213

 03

 Mozgókép- és animációkészítő

 4

 VI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 309

 52

 213

 01

 Mozgóképgyártó

 4

 VI

 -

 720-1080 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 310

 53

 213

 05

 Mozgóképgyártó hangtechnikus

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 311

 52

 341

 04

 Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 312[23]

 62

 521

 02

 Mozgólépcső ellenőr

 5

 IX

 -

 250-350 óra

 TK

 iparügyekért felelős miniszter

 313

 33

 521

 01

 Mozgólépcső karbantartó-szerelő

 5

 IX

 -

 120-180 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 314

 55

 213

 05

 Multimédia-alkalmazásfejlesztő

 7

 XIII

 -

 400-600 óra

 TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 315

 35

 542

 01

 Munkaruha- és védőruha-készítő

 10

 XVII

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 316

 52

 862

 01

 Munkavédelmi technikus

 19

 XXV

 -

 240-360 óra

 TK

 foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

 317

 34

 521

 09

 Műanyagfeldolgozó

 8

 XIV

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 318

 54

 521

 06

 Műanyagfeldolgozó technikus

 8

 XIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 319

 35

 543

 01

 Műbútorasztalos

 11

 XVIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 320

 55

 582

 02

 Műemlékfenntartó technikus

 9

 XVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, L, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 321

 35

 582

 04

 Műemléki díszítőszobrász

 9

 XVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 322

 35

 582

 05

 Műemléki helyreállító

 9

 XVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 323

 54

 481

 05

 Műszaki informatikus

 7

 XIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 324

 55

 524

 03

 Műszeres analitikus

 8

 XV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 325

 52

 211

 01

 Műtárgyvédelmi munkatárs

 4

 V

 -

 850-1270 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 326

 55

 725

 15

 Műtéti szakasszisztens

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 327

 32

 725

 01

 Műtőssegéd-gipszmester

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 328

 55

 723

 12

 Nefrológiai szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 329

 32

 761

 01

 Nevelőszülő

 2

 III

 -

 500-600 óra

 TK

 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

 330

 53

 215

 01

 Népi játék és kismesterségek oktatója

 4

 V

 -

 240-360 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 331

 34

 215

 01

 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

 4

 V

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 332

 54

 212

 06

 Népzenész (szakmairány megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 333

 54

 345

 02

 Nonprofit menedzser

 15

 XXIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 334

 34

 542

 06

 Női szabó

 10

 XVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 335

 55

 621

 02

 Növényvédelmi szaktechnikus

 20

 XXXIV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 336

 55

 850

 03

 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

 14

 XXIII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, L, TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 337

 35

 542

 02

 Szíjgyártó és nyerges

 10

 XVII

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 338

 52

 345

 03

 Nyilvántartási és okmányügyintéző

 22

 XXV

 -

 640-960 óra

 TK

 közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter

 339

 32

 524

 01

 Nyomástartóedény-gépész

 5

 IX

 -

 160-240 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 340

 54

 213

 04

 Nyomdaipari gépmester

 12

 XIX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 341

 55

 213

 06

 Nyomdaipari technikus

 12

 XIX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 342

 62

 344

 01

 Okleveles adóellenőrzési szakértő

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 TK, T

 adópolitikáért felelős miniszter

 343

 62

 344

 02

 Okleveles forgalmiadó-szakértő

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 TK, T

 adópolitikáért felelős miniszter

 344

 62

 344

 03

 Okleveles jövedelemadó-szakértő

 15

 XXIV

 -

 200-300 óra

 TK, T

 adópolitikáért felelős miniszter

 345

 62

 344

 04

 Okleveles nemzetköziadó-szakértő

 15

 XXIV

 -

 200-300 óra

 TK, T

 adópolitikáért felelős miniszter

 346

 55

 861

 06

 Okmányvizsgáló

 22

 -

 -

 300-500 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 347

 32

 521

 03

 Olvasztár és öntő

 5

 IX

 -

 770-1150 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 348

 55

 723

 13

 Onkológiai szakápoló

 1

 I

 -

 500-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 349

 34

 725

 01

 Optikai üvegcsiszoló

 19

 XXIX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 350

 33

 542

 01

 Ortopédiai cipész

 10

 XVII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 351

 32

 726

 01

 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

 1

 II

 -

 2000-2400 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 352

 54

 726

 02

 Ortopédiai műszerész

 1

 II

 2 év

 1400-1700 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 353

 55

 523

 04

 Orvosi elektronikai technikus

 6

 XI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 354

 32

 521

 04

 Órás

 6

 IX

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 355

 32

 140

 01

 Óvodai dajka

 3

 IV

 -

 480-720 óra

 TK

 oktatásért felelős miniszter

 356

 32

 521

 05

 Öntészeti mintakészítő

 5

 IX

 -

 770-1150 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 357

 54

 211

 06

 Ötvös, fémműves

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 358

 54

 212

 07

 Pantomimes

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 359

 32

 543

 03

 Papírgyártó és -feldolgozó

 8

 XIV

 -

 800-1200 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 360

 55

 524

 04

 Papíripari technikus

 8

 XIV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 361

 54

 581

 02

 Parképítő és fenntartó technikus

 20

 XXXIV

 2 év

 -

 N, E

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 362

 35

 521

 03

 Patkolókovács

 20

 XXXIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 363

 54

 140

 02

 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

 3

 IV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 364

 34

 541

 05

 Pék

 21

 XXXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 365

 55

 344

 06

 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

 15

 XXIV

 -

 240-360 óra

 TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 366

 54

 343

 01

 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

 15

 XXIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, S, TK, T

 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

 367

 54

 344

 01

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 15

 XXIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, S, TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 368

 34

 811

 03

 Pincér

 18

 XXVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 369

 52

 544

 01

 Pirotechnikus

 8

 XIV

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 370

 54

 841

 09

 Postai üzleti ügyintéző

 17

 XXVI

 2 év

 1120-1680 óra

 N, E, TK

 postaügyért felelős miniszter

 371

 55

 762

 04

 Pszichiátriai gondozó

 2

 III

 1 év

 600-720 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 372

 55

 723

 14

 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 373

 54

 762

 01

 Rehabilitációs nevelő, segítő

 2

 III

 2 év

 1300-1560 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 374

 35

 582

 06

 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

 9

 XVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 375

 62

 861

 01

 Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)

 22

 -

 -

 1100-1600 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 376

 52

 213

 02

 Rendezvénytechnikus

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 377

 54

 861

 01

 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

 22

 XXXVIII.

 2 év

 1800-2500 óra

 N, E, TK

 rendészetért felelős miniszter

 378

 55

 861

 07

 Rendőr zászlós

 22

 -

 -

 400-600 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 379

 54

 525

 05

 Repülőgépész

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 380

 54

 525

 06

 Repülőgépsárkány-szerelő

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 381

 52

 522

 03

 Robbanásbiztos berendezés kezelője

 6

 XI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 382

 54

 542

 02

 Ruhaipari technikus

 10

 XVII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 383

 52

 322

 01

 Segédkönyvtáros

 4

 IV

 -

 360-540 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 384

 52

 322

 02

 Segédlevéltáros és ügykezelő

 4

 IV

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 385

 53

 211

 01

 Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)

 4

 V

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 386

 35

 811

 01

 Sommelier

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 387

 35

 541

 01

 Speciális állatfeldolgozó

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 388

 53

 815

 01

 Speciális lábápoló

 19

 XXX

 -

 1000-1400 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 389

 54

 813

 02

 Sportedző (a sportág megjelölésével)

 3

 XXXVII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 390

 52

 813

 01

 Sportszervező, -menedzser

 3

 XXXVII

 -

 800-1200 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 391

 52

 462

 01

 Statisztikai és gazdasági ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 800-1200 óra

 TK, T

 Központi Statisztikai Hivatal elnöke

 392

 53

 213

 06

 Stúdióvezető

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 393

 55

 723

 15

 Sürgősségi szakápoló

 1

 I

 -

 1100-1440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 394

 55

 541

 06

 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 395

 34

 811

 04

 Szakács

 18

 XXVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 396

 55

 343

 02

 Szakképesített bankreferens

 15

 XXIV

 -

 280-420 óra

 TK, T

 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

 397

 35

 522

 10

 Szakszolgálati FAM szerelő

 6

 XI

 -

 40-60 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 398

 54

 841

 04

 Szállítmányozási ügyintéző

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 399

 52

 812

 01

 Szállodai recepciós

 18

 XXVII

 -

 800-1200 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 400

 34

 523

 02

 Számítógép-szerelő, karbantartó

 7

 XIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 informatikáért felelős miniszter

 401

 34

 582

 10

 Szárazépítő

 9

 XVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 402

 32

 861

 01

 Személy- és vagyonőr

 22

 -

 -

 320-450 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 403

 55

 813

 01

 Személyi edző

 3

 XXXVII

 -

 240-360 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 404

 55

 762

 05

 Szenvedélybeteg gondozó

 2

 III

 1 év

 600-720 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 405

 53

 213

 07

 Szerkesztő műsorvezető

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 406

 34

 521

 10

 Szerszámkészítő

 5

 IX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 407

 55

 212

 01

 Színész II.

 4

 -

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 408

 54

 521

 07

 Színháztechnikus, szcenikus

 4

 VI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 409

 54

 211

 07

 Szobrász

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 410

 54

 762

 02

 Szociális asszisztens

 2

 III

 2 év

 1300-1560 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 411

 34

 762

 01

 Szociális gondozó és ápoló

 2

 III

 3 év

 1300-1560 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 412

 54

 762

 03

 Szociális szakgondozó

 2

 III

 2 év

 1300-1560 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 413

 55

 762

 06

 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

 2

 III

 1 év

 600-720 óra

 N, E, TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 414

 54

 213

 05

 Szoftverfejlesztő

 7

 XIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 415

 54

 212

 08

 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 kultúráért felelős miniszter

 416

 34

 541

 06

 Szőlész-borász

 21

 XXXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 417

 55

 725

 16

 Szövettani asszisztens

 1

 I

 0,5 év

 360-440 óra

 N, E, TK

 egészségügyért felelős miniszter

 418

 55

 813

 02

 Tánc instruktor

 3

 XXXVII

 -

 240-360 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 419

 54

 212

 09

 Táncos (szakmairány megjelölésével)

 4

 -

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 420

 52

 814

 01

 Társasházkezelő

 19

 XXV

 -

 200-300 óra

 TK

 lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

 421

 55

 541

 07

 Tartósítóipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 422

 55

 581

 02

 Távérzékelési szaktechnikus

 20

 XXXV

 -

 480-720 óra

 TK

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 423

 54

 523

 05

 Távközlési technikus

 6

 XII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 informatikáért felelős miniszter

 424

 55

 541

 08

 Tejipari szaktechnikus

 21

 XXXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 425

 55

 850

 04

 Települési környezetvédelmi szaktechnikus

 14

 XXIII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 426

 53

 213

 08

 Televíziós kameraman

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 427

 52

 853

 01

 Temetkezési szolgáltató

 19

 XXV

 -

 250-350 óra

 TK

 településüzemeltetésért felelős miniszter

 428

 55

 850

 05

 Természetvédelmi szaktechnikus

 14

 XXIII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, TK, L

 környezetvédelemért felelős miniszter

 429

 33

 861

 02

 Testőr

 22

 -

 -

 320-450 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 430

 35

 582

 07

 Tetőfedő

 9

 XVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 431

 32

 542

 01

 Textilanyaggyártó

 10

 XVII

 -

 960-1440 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 432

 54

 542

 03

 Textilipari technikus

 10

 XVII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 433

 54

 211

 08

 Textilműves

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 434

 32

 542

 02

 Textiltisztító és textilszínező

 10

 XVII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 435

 55

 481

 01

 Térinformatikus

 7

 XIII

 -

 800-1200 óra

 TK, T

 informatikáért felelős miniszter

 436

 55

 581

 03

 Térképész szaktechnikus

 20

 XXXV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK, L, T

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 437

 32

 853

 03

 Tisztítás-technológiai szakmunkás

 19

 XXVII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 438

 32

 341

 01

 Töltőállomás-kezelő

 17

 XXVI

 -

 280-420 óra

 TK, T

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 439

 54

 812

 03

 Turisztikai szervező, értékesítő

 18

 XXVIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 440

 52

 861

 08

 Tűzoltó I.

 22

 -

 -

 800-1100 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 441

 53

 861

 08

 Tűzoltó szerparancsnok

 22

 -

 -

 700-900 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 442

 53

 861

 09

 Tűzoltósági referens

 22

 -

 -

 300-500 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 443

 52

 861

 10

 Tűzvédelmi előadó

 22

 -

 -

 300-400 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 444

 53

 861

 10

 Tűzvédelmi főelőadó

 22

 -

 -

 200-300 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 445

 32

 810

 01

 Uszodamester

 19

 XXIII

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 446

 34

 582

 11

 Útépítő

 13

 XX

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 447

 54

 582

 05

 Útépítő és -fenntartó technikus

 13

 XX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 448

 53

 213

 09

 Utómunka szakasszisztens

 4

 VI

 -

 640-960 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 449

 54

 346

 02

 Ügyviteli titkár

 16

 XXV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 450

 32

 543

 04

 Üvegcsiszoló

 19

 XXIX

 -

 960-1440 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 451

 54

 211

 09

 Üvegműves

 4

 V

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 oktatásért felelős miniszter

 452

 32

 543

 05

 Üveggyártó

 8

 XIV

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 453

 55

 863

 02

 Vadászpuska műves

 5

 IX

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 454

 53

 810

 03

 Vakvezető kutya kiképzője

 2

 III

 -

 400-480 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 455

 32

 521

 06

 Vas- és acélfeldolgozó

 5

 IX

 -

 770-1150 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 456

 54

 582

 06

 Vasútépítő és -fenntartó technikus

 13

 XX

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 457

 54

 841

 05

 Vasútforgalmi szolgálattevő

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 458

 54

 841

 06

 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 459

 54

 841

 07

 Vasúti személyszállítási ügyintéző

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 460

 54

 525

 07

 Vasúti villamos jármű szerelője

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 461

 54

 525

 08

 Vasúti vontatott jármű szerelője

 13

 XXII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 462

 55

 525

 03

 Vasútijármű-technikus

 13

 XXII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 463

 54

 344

 02

 Vállalkozási és bérügyintéző

 15

 XXIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, S, TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 464

 55

 344

 07

 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 15

 XXIV

 -

 320-480 óra

 TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 465

 54

 344

 03

 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 15

 XXIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, S, TK, T

 adópolitikáért felelős miniszter

 466

 54

 524

 02

 Vegyipari technikus

 8

 XV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 467

 54

 811

 01

 Vendéglátásszervező-vendéglős

 18

 XXVII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 468

 34

 811

 05

 Vendéglátó eladó

 18

 XXVII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 469

 35

 811

 02

 Vendéglátó-üzletvezető

 18

 XXVII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 470

 55

 581

 04

 Vidékfejlesztési szaktechnikus

 20

 XXXIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 471

 35

 522

 11

 Villamos alállomás kezelő

 6

 XI

 -

 160-240 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 472

 35

 522

 12

 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

 6

 XI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 473

 35

 522

 13

 Villamos gép és -készülék üzemeltető

 6

 XI

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 474

 35

 522

 14

 Villamos hálózat kezelő

 6

 XI

 -

 160-240 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 475

 35

 522

 15

 Villamos távvezeték építő, üzemeltető

 6

 XI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 476

 35

 522

 16

 Villámvédelmi felülvizsgáló

 6

 XI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 477

 34

 522

 04

 Villanyszerelő

 6

 XI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 478

 35

 215

 02

 Virágdekoratőr

 20

 XXVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 479

 34

 215

 04

 Virágkötő és virágkereskedő

 20

 XXVI

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 480

 34

 853

 01

 Víz- és csatornaműkezelő

 14

 XXIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 481

 34

 582

 12

 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

 5

 VIII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 482

 55

 582

 03

 Vízépítő technikus

 9

 XVI

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 483

 55

 850

 06

 Vízgazdálkodó szaktechnikus

 14

 XXIII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 484

 35

 582

 08

 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

 5

 VIII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 485

 54

 841

 08

 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

 13

 XXI

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 486

 35

 525

 01

 Vizi sportmotor-szerelő

 13

 XXII

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 közlekedésért felelős miniszter

 487

 54

 853

 01

 Vízügyi technikus

 14

 XXIII

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 488

 32

 582

 06

 Vízszigetelő, melegburkoló

 9

 XVI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 489

 35

 622

 02

 Zöldség- és gyümölcstermesztő

 20

 XXXIV

 1 év

 480-720 óra

 N, E, TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 490

 32

 720

 01

 Egészségfejlesztési segítő

 1

 I

 -

 480-720 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 491

 32

 815

 01

 Kézápoló és műkörömépítő

 19

 XXX

 -

 350-520 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 492

 34

 544

 01

 Vájár

 5

 VII

 3 év

 960-1440 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 493

 54

 344

 04

 Államháztartási ügyintéző

 15

 XXIV

 2 év

 960-1440 óra

 N, E, L, S, TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 494

 35

 811

 03

 Diétás szakács

 18

 XXVII

 0,5 év

 240-360 óra

 N, E, TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

2.[24] táblázat: részszakképesítések

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 1

 Szakképesítés azonosító száma

 

 

 

 

 

 

 

 2

 Szint

 Tanul-
mányi
terület

 Sor-
szám

 Szakképesítések megnevezése

 Szakma-
csoport

 Ágazati
besorolás

 Iskolai
rend-
szerű
képzési
idő

 Iskola-
rendszeren
kívüli képzési
idő

 A képzés
munka-
rendje

 A szakképesítésért
felelős miniszter

 3

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 4

 51

 481

 01

 Adatbázis kezelő

 7

 XIII

 -

 600-900 óra

 T, TK

 informatikáért felelős miniszter

 5

 31

 863

 01

 Alapfokú katonai vezető-helyettes

 22

 -

 -

 500-760 óra

 T, TK

 honvédelemért felelős miniszter

 6

 51

 813

 01

 Aqua tréner

 3

 XXXVII

 -

 280-420 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 7

 31

 621

 02

 Aranykalászos gazda

 20

 XXXIII

 -

 480-720 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 8

 21

 543

 01

 Asztalosipari szerelő

 11

 XVIII

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 9

 31

 621

 01

 Állatgondozó

 20

 XXXIII

 -

 400-600 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 10

 31

 524

 01

 Általános laboráns

 8

 XV

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 11

 51

 343

 01

 Banki, befektetési termékértékesítő

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 T, TK

 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

 12

 31

 212

 01

 Bábkészítő

 4

 -

 -

 240-360 óra

 T, TK

 kultúráért felelős miniszter

 13

 31

 544

 01

 Bányaművelő

 5

 VII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 14

 31

 723

 01

 Betegkísérő

 1

 I

 -

 360-440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 15

 31

 521

 01

 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

 5

 IX

 -

 560-840 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 16

 51

 344

 01

 Bérügyintéző

 15

 XXIV

 -

 120-180 óra

 T, TK

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 17

 51

 343

 02

 Biztosításközvetítő (függő és független)

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 T, TK

 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

 18

 31

 541

 01

 Bolti hentes

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 19

 31

 541

 02

 Borász

 21

 XXXVI

 -

 400-600 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 20

 31

 542

 01

 Bőrtárgy készítő

 10

 XVII

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 21

 51

 341

 01

 Bútor- és szőnyegbecsüs

 17

 XXVI

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 22

 31

 861

 01

 Büntetés-végrehajtási őr

 22

 -

 -

 500-700 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 23

 31

 861

 02

 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

 22

 -

 -

 200-300 óra

 TK

 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

 24

 31

 542

 02

 Cipőfelsőrész-készítő

 10

 XVII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 25

 31

 542

 03

 Cipőgyártó

 10

 XVII

 -

 560-840 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 26

 21

 814

 01

 Családellátó

 20

 XXXIII

 -

 320-480 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 27

 51

 861

 01

 Csapatszolgálati járőrtárs

 22

 -

 -

 1000-1500 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 28

 31

 853

 01

 Csatornamű-kezelő

 14

 XXIII

 -

 560-840 óra

 TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 29

 21

 541

 01

 Csontozó munkás

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 30

 51

 813

 02

 Csoportos fitness instruktor

 3

 XXXVII

 -

 400-600 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 31

 31

 582

 01

 Csőhálózatszerelő

 5

 VIII

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 32

 51

 581

 01

 Digitálistérkép-kezelő

 20

 XXXV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 33

 31

 624

 01

 Elektromos halászgép kezelője

 20

 XXXIII

 -

 320-480 óra

 TK

 halgazdálkodásért felelős miniszter

 34

 31

 522

 01

 Elektronikai gyártósori műszerész

 6

 XI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 35

 21

 623

 01

 Erdőművelő

 20

 XXXII

 -

 400-600 óra

 TK

 erdőgazdálkodásért felelős miniszter

 36

 51

 522

 01

 Erőművi gőzturbina gépész

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 37

 51

 522

 02

 Erőművi kazángépész

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 38

 51

 341

 02

 Ékszerbecsüs

 17

 XXVI

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 39

 31

 341

 01

 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

 17

 XXVI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 40

 31

 541

 03

 Élelmiszeripari laboráns

 21

 XV

 -

 640-960 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 41

 31

 582

 02

 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

 9

 XVI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 42

 21

 543

 02

 Faipari gépkezelő

 11

 XVIII

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 43

 31

 623

 01

 Fakitermelő

 20

 XXXII

 -

 480-720 óra

 TK

 erdőgazdálkodásért felelős miniszter

 44

 31

 811

 01

 Falusi vendéglátó

 20

 XXXIII

 -

 560-840 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 45

 31

 543

 01

 Famegmunkáló

 11

 XVIII

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 46

 31

 521

 02

 Felvonó karbantartó-szerelő

 5

 IX

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 47

 31

 725

 01

 Fertőtlenítő-sterilező

 1

 I

 -

 360-440 óra

 TK

 egészségügyért felelős miniszter

 48

 51

 341

 03

 Festménybecsüs

 17

 XXVI

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 49

 51

 813

 03

 Fitness instruktor

 3

 XXXVII

 -

 240-360 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 50

 51

 813

 04

 Fitness-wellness asszisztens

 3

 XXXVII

 -

 200-300 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 51

 31

 544

 02

 Fluidumkitermelő

 5

 VII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 52

 31

 521

 03

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

 5

 IX

 -

 520-780 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 53

 31

 542

 04

 Fonó

 10

 XVII

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 54

 31

 521

 04

 Fröccsöntő

 8

 XIV

 -

 290-430 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 55

 31

 853

 02

 Fürdőüzemi gépész

 14

 XXIII

 -

 400-600 óra

 TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 56

 31

 341

 02

 Gázcseretelep-kezelő

 17

 XXVI

 -

 70-100 óra

 TK, T

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 57

 31

 521

 05

 Gázhegesztő

 5

 IX

 -

 360-540 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 58

 31

 346

 01

 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

 16

 XXV

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 59

 31

 521

 06

 Gépi kovács

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 60

 31

 543

 02

 Gumikeverék-készítő

 8

 XIV

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 61

 31

 761

 01

 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

 2

 III

 -

 350-420 óra

 TK

 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

 62

 31

 811

 02

 Gyorséttermi ételeladó

 18

 XXVII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 63

 31

 524

 02

 Gyógyszer-készítménygyártó

 8

 XV

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 64

 31

 541

 04

 Gyümölcspálinka-gyártó

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 65

 51

 521

 01

 Hangosító

 4

 VI

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 66

 31

 761

 02

 Házi időszakos gyermekgondozó

 2

 III

 -

 350-420 óra

 TK

 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

 67

 31

 521

 07

 Hengerész

 5

 IX

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 68

 31

 624

 02

 Horgásztókezelő

 20

 XXXIII

 -

 320-480 óra

 TK

 halgazdálkodásért felelős miniszter

 69

 31

 851

 01

 Hulladékfeldolgozógép-kezelő

 14

 XXIII

 -

 240-360 óra

 TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 70

 21

 851

 01

 Hulladékgyűjtő és -szállító

 14

 XXIII

 -

 240-360 óra

 TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 71

 21

 851

 02

 Hulladékválogató és -feldolgozó

 14

 XXIII

 -

 240-360 óra

 TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 72

 31

 541

 05

 Húskészítmény gyártó

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 73

 51

 581

 02

 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 20

 XXXV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 74

 31

 522

 02

 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

 5

 IX

 -

 80-120 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 75

 51

 861

 02

 Járőr

 22

 -

 -

 1800-2300 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 76

 31

 525

 01

 Kerékpárszerelő

 13

 XXII

 -

 800-1200 óra

 TK

 közlekedésért felelős miniszter

 77

 31

 622

 01

 Kertépítő és -fenntartó

 20

 XXXIV

 -

 480-720 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 78

 21

 622

 01

 Kerti munkás

 20

 XXXIV

 -

 400-600 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 79

 31

 542

 05

 Kesztyűs

 10

 XVII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 80

 31

 541

 06

 Keveréktakarmány-gyártó

 21

 XXXVI

 -

 320-480 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 81[25]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82

 21

 543

 03

 Kézi könyvkötő

 12

 XIX

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 83

 31

 522

 03

 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

 5

 IX

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 84

 21

 811

 01

 Konyhai kisegítő

 18

 XXVII

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 85

 21

 215

 01

 Kosárfonó

 4

 V

 -

 480-720 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 86

 51

 850

 01

 Környezetvédelmi ügyintéző

 14

 XXIII

 -

 640-960 óra

 TK

 környezetvédelemért felelős miniszter

 87

 31

 542

 06

 Kötő

 10

 XVII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 88

 51

 345

 01

 Kulturális rendezvényszervező

 4

 VI

 -

 240-360 óra

 T, TK

 kultúráért felelős miniszter

 89

 21

 542

 01

 Lakástextil-készítő

 10

 XVII

 -

 160-240 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 90

 21

 621

 01

 Lóápoló és gondozó

 20

 XXXIII

 -

 480-720 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 91

 21

 621

 02

 Mezőgazdasági munkás

 20

 XXXIII

 -

 240-360 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 92

 31

 544

 03

 Mélyfúró

 5

 VII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 93

 21

 215

 02

 Mézeskalács-készítő

 21

 XXXVI

 -

 560-840 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 94

 21

 623

 02

 Motorfűrész-kezelő

 20

 XXXII

 -

 240-360 óra

 TK

 erdőgazdálkodásért felelős miniszter

 95

 51

 341

 04

 Mozigépész

 4

 VI

 -

 400-600 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 96

 51

 211

 01

 Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

 4

 V

 -

 320-480 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 97

 51

 211

 02

 Múzeumi preparátor

 4

 V

 -

 320-480 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 98

 31

 521

 08

 Műanyag hegesztő

 8

 XIV

 -

 256-384 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 99

 31

 341

 03

 Műszakicikk-eladó

 17

 XXVI

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 100

 51

 341

 05

 Műtárgybecsüs

 17

 XXVI

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 101

 51

 211

 03

 Műtárgyvédelmi asszisztens

 4

 V

 -

 320-480 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 102

 31

 542

 07

 Nemszőtt-termék gyártó

 10

 XVII

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 103

 31

 582

 03

 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

 9

 XVI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 104

 51

 861

 03

 Őr-járőrtárs

 22

 -

 -

 600-800 óra

 TK

 rendészetért felelős miniszter

 105

 21

 622

 02

 Parkgondozó

 20

 XXXIV

 -

 320-480 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 106

 51

 343

 03

 Pénztárkezelő és valutapénztáros

 15

 XXIV

 -

 30-50 óra

 T, TK

 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

 107

 51

 524

 01

 Pirotechnikai terméküzemeltető

 8

 XIV

 -

 60-90 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 108

 51

 524

 02

 Pirotechnikus raktárkezelő

 8

 XIV

 -

 30-40 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 109

 51

 523

 01

 PLC programozó

 6

 XI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 110

 51

 213

 01

 Produkciós asszisztens

 4

 VI

 -

 280-420 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 111

 31

 341

 04

 Raktáros

 17

 XXVI

 -

 280-420 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 112

 51

 223

 01

 Relé jelnyelvi tolmács

 2

 III

 -

 800-960 óra

 TK

 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

 113

 51

 213

 02

 Rögzítésvezető

 4

 VI

 -

 280-420 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 114

 31

 541

 07

 Sajtkészítő

 21

 XXXVI

 -

 320-480 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 115

 31

 582

 04

 Sírkő és műkőkészítő

 9

 XVI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 116

 31

 541

 08

 Sörgyártó

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 117

 31

 813

 01

 Sportoktató (a sportág megjelölésével)

 3

 XXXVII

 -

 400-600 óra

 TK

 sportpolitikáért felelős miniszter

 118

 21

 541

 02

 Sütőipari és gyorspékségi munkás

 21

 XXXVI

 -

 400-600 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 119

 31

 346

 02

 Számítógépes adatrögzítő

 16

 XXV

 -

 320-480 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 120

 31

 481

 01

 Számítógépes műszaki rajzoló

 7

 XIII

 -

 480-720 óra

 T, TK

 informatikáért felelős miniszter

 121

 51

 521

 02

 Színpadmester

 4

 VI

 -

 320-480 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 122

 21

 582

 01

 Szobafestő

 9

 XVI

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 123

 51

 481

 02

 Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

 7

 XIII

 -

 600-900 óra

 T, TK

 informatikáért felelős miniszter

 124

 31

 542

 08

 Szövő

 10

 XVII

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 125

 51

 344

 02

 Társadalombiztosítási ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 120-180 óra

 T, TK

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 126

 31

 523

 01

 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

 7

 XII

 -

 600-900 óra

 TK

 informatikáért felelős miniszter

 127

 51

 523

 02

 Távközlési üzemeltető

 6

 XII

 -

 800-1200 óra

 TK

 informatikáért felelős miniszter

 128

 31

 541

 09

 Tejtermékgyártó

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 129

 21

 542

 02

 Textiltermék-összeállító

 10

 XVII

 -

 200-300 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 130

 51

 581

 03

 Térinformatikai ügyintéző

 20

 XXXV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 földügyért és térképészetért felelős miniszter

 131

 31

 582

 05

 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

 9

 XVI

 -

 400-600 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 132

 31

 861

 03

 Tűzoltó II.

 22

 -

 -

 600-800 óra

 TK

 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

 133

 51

 812

 01

 Utazásügyintéző

 18

 XXVIII

 -

 640-960 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 134

 51

 213

 03

 Utómunka asszisztens

 4

 VI

 -

 280-420 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 135

 31

 541

 10

 Üdítőital-ipari termékgyártó

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 136

 21

 541

 03

 Vágóhídi munkás

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 137

 51

 344

 03

 Vámügyintéző

 15

 XXIV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 adópolitikáért felelős miniszter

 138

 31

 524

 03

 Vegyianyaggyártó

 8

 XV

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 139

 51

 521

 03

 Világítástechnikus

 4

 VI

 -

 240-360 óra

 TK

 kultúráért felelős miniszter

 140

 31

 541

 11

 Vincellér

 21

 XXXVI

 -

 400-600 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 141

 31

 215

 01

 Virágbolti eladó

 20

 XXVI

 -

 480-720 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 142

 31

 215

 02

 Virágkötő

 20

 XXVI

 -

 640-960 óra

 TK

 agrárpolitikáért felelős miniszter

 143

 51

 853

 01

 Víz- és szennyvízkezelő

 14

 XXIII

 -

 640-960 óra

 TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 144

 31

 853

 03

 Vízkárelhárító

 14

 XXIII

 -

 640-960 óra

 TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 145

 31

 853

 04

 Vízműkezelő

 14

 XXIII

 -

 560-840 óra

 TK

 vízgazdálkodásért felelős miniszter

 146

 31

 521

 09

 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

 5

 IX

 -

 480-720 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 147

 51

 481

 03

 Webmester

 7

 XIII

 -

 600-900 óra

 T, TK

 informatikáért felelős miniszter

 148

 31

 541

 12

 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

 21

 XXXVI

 -

 240-360 óra

 TK

 élelmiszeriparért felelős miniszter

 149

 31

 582

 06

 Zsaluzóács

 9

 XVI

 -

 240-360 óra

 TK

 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

 150

 51

 344

 04

 Pénzügyi ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 T, TK

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 151

 51

 344

 05

 Számviteli ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 T, TK

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 152

 51

 344

 06

 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens

 15

 XXIV

 -

 640-960 óra

 T, TK

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 153

 51

 344

 07

 Jövedéki ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 adópolitikáért felelős miniszter

 154

 51

 344

 08

 Termékdíj ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 320-480 óra

 T, TK

 adópolitikáért felelős miniszter

 155

 51

 344

 09

 Adóügyintéző

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

 156

 51

 344

 10

 Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző

 15

 XXIV

 -

 160-240 óra

 TK, T

 számviteli szabályozásért felelős miniszter

2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez

2.1. Az azonosító szám felépítése

A táblázatokban szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések azonosító száma 7 számjegyből áll, amely az 1. oszlop számjegyeiből tevődik össze.

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.

Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.

2.2. A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése:

2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop)

Az 1-2. számjegy a szakképesítés szintje

 

 A

 B

 C

 1

 Szint

 Meghatározás

 ISCED szint

 2

 21

 alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a speciális szakiskolai képzésben, illetve a HÍD II. programban szerezhető meg

 2

 3

 31

 alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a speciális szakiskolai képzésben, illetve HÍD II. programban szerezhető meg

 3

 4

 32

 alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

 3

 5

 33

 alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

 3

 6

 34

 középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

 3

 7

 35

 középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

 3

 8

 51

 felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

 4

 9

 52

 felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

 4

 10

 53

 felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött, szakképesítésre épül

 4

 11

 54

 emeltszintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

 4

 12

 55

 emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

 4

 13

 62

 felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

 5

2.2.2. A 3-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerint

1 Oktatás

140 Általános oktatási ismeretek

2 Humán tudományok és művészetek

211 Képző- és iparművészet

212 Zene- és előadó-művészet

213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

215 Kézművesség

223 Anyanyelvi képzés

3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések

313 Politikai és civil társadalmi tudományok

321 Újságíró- és riporterképzés

322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)

341 Nagy- és kiskereskedelem

342 Marketing és reklám

343 Pénzügy, bank és biztosítás

344 Könyvelés és adózás

345 Menedzsment és igazgatás

346 Titkársági és irodai munka

347 Munkahelyi ismeretek

4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések

462 Statisztika

481 Számítástechnikai képzések

482 Számítástechnikai alkalmazások

5 Műszaki, ipari és építőipari képzések

520 Általános műszaki képzés

521 Gépgyártás, műszer- és fémipar

522 Energetika, elektromosság

523 Elektronika és automatizálás

524 Vegyipar

525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása

541 Élelmiszergyártás

542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

544 Bányászat és kitermelőipar

581 Építészet és várostervezés

582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés

6 Mezőgazdaság

621 Növénytermesztés és állattenyésztés

622 Kertészet

623 Erdőgazdálkodás

624 Halgazdálkodás

625 Vadgazdálkodás

641 Állatorvosi kisegítők képzése

7 Egészségügy és szociális gondoskodás

720 Egészségügy (általános programok)

723 Ápolás, gondozás

724 Fogászati laboratóriumi technológia

725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

726 Terápia és rehabilitáció

761 Gyermek- és ifjúságvédelem

762 Szociális munka és tanácsadás

8 Szolgáltatások

810 Személyi szolgáltatások (általános programok)

811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

813 Sportok

814 Háztartási szolgáltatások

815 Fodrászat és szépségápolás

841 Szállítási szolgáltatások

850 Környezetvédelem (általános programok)

851 Környezetvédelmi technológiák

852 Természeti környezet és élővilág

853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

861 Személyi és vagyonvédelem

862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

863 Honvédelem

2.2.3. A 6-7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma (01-....)

2.2.4. A szakképesítés megnevezése (2. oszlop):

A szakképesítések felsorolása a táblázatban a magyar ábécé szerint történik.

2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3. oszlop):

1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6. Elektrotechnika-elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10. Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-turisztika

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

22. Közszolgálat

2.2.6.[26] Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. oszlop):

I. Egészségügy

II. Egészségügyi technika

III. Szociális

IV. Pedagógia

V. Képző- és iparművészet

VI. Hang-, film és színháztechnika

VII. Bányászat

VIII. Épületgépészet

IX. Gépészet

X. Kohászat

XI. Villamosipar és elektronika

XII. Távközlés

XIII. Informatika

XIV. Vegyipar

XV. Vegyész

XVI. Építőipar

XVII. Könnyűipar

XVIII. Faipar

XIX. Nyomdaipar

XX. Közlekedésépítő

XXI. Közlekedés

XXII. Közlekedésgépész

XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás

XXIV. Közgazdaság

XXV. Ügyvitel

XXVI. Kereskedelem

XXVII. Vendéglátóipar

XXVIII. Turisztika

XXIX. Optika

XXX. Szépészet

XXXI. Mezőgazdasági gépész

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

XXXIII. Mezőgazdaság

XXXIV. Kertészet és parképítés

XXXV. Földmérés

XXXVI. Élelmiszeripar

XXXVII. Sport

XXXVIII. Rendészet

2.2.7.[27] Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):

Amennyiben a cellában „-” jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható. Amennyiben a cellában „P” jelölés látható, úgy a képzés kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerinti párhuzamos képzésben folyhat.

A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 64 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 18-18 órában a foglalkoztatási, valamint a munkahelyi egészség és biztonsági ismereteket, ahol e követelmények előírásra kerültek.

2.2.8.[28] Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):

Amennyiben a cellában „-” jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható.

A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 60 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 18-18 órában a foglalkoztatási, valamint a munkahelyi egészség és biztonsági ismereteket, ahol e követelmények előírásra kerültek.

2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop):

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzések.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás

Jelölések:

 

 Nappali

 N

 

 Esti

 E

 

 Levelező

 L

 

 Egyéb sajátos munkarend

 S

 

 Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés
(tanfolyami képzés)

 TK

 

 Távoktatás

 T

2.2.10. A szakképesítésért felelős miniszter (8. oszlop)

A szakképesítésért felelős ágazati miniszter megjelölése.

2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása

 Sorszám

 Szakképesítés megnevezése

 Szakmairányok

 1

 Egyházzenész
(a szakmairány megjelölésével)

 Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista

 2

 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány megjelölésével)

 Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Energiaátalakító-berendezés kezelője;
Építési anyagelőkészítő gép kezelője;
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;
Targoncavezető;
Útépítő-, és karbantartógép kezelő;
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

 3

 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)

 Bábszínész;
Színházi és filmszínész

 4[29]

 Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)

 fafúvós, rézfúvós, vonós/pengetős/vonókészítő, orgonaépítő, zongora

 5[30]

 Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)

 fafúvós, rézfúvós, vonós/pengetős/vonókészítő, orgonaépítő, zongora

 6

 Honvéd altiszt

 - Híradó ágazat:

 

 (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 - átvitel- és kapcsolástechnikai eszközüzemeltető

 

 

 - rádióállomás-üzemeltető

 

 

 - Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat

 

 

 - Légi vezetés ágazat

 

 

 - Műszerész ágazat:

 

 

 - fegyverműszerész

 

 

 - páncéltörő rakéta műszerész

 

 

 - Parancsnoki ágazat:

 

 

 - ABV védelmi

 

 

 - légvédelmi rakéta és tüzér

 

 

 - Repülésbiztosító ágazat

 

 

 - Repülőműszaki ágazat:

 

 

 - avionika szerelő

 

 

 - sárkány-hajtóműszerelő

 

 

 - Speciális felderítő ágazat:

 

 

 - elektronikai hadviselés

 

 

 - rádióelektronikai felderítő

 

 

 - Szerelő ágazat:

 

 

 - műszakigép-szerelő

 

 

 - páncélos és gépjárműszerelő

 7

 Honvéd zászlós

 - Biztonsági ágazat

 

 (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 - katonai felderítő

 

 

 - nemzetbiztonsági

 

 

 - rádióelektronikai felderítő

 

 

 - Híradó és informatikai ágazat

 

 

 - Légi vezetés ágazat

 

 

 - Speciális felderítő ágazat

 8

 Jazz-zenész
(a szakmairány megjelölésével)

 Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

 9

 Kaszkadőr
(a tevékenység megjelölésével)

 autós, gyalogos, lovas, motoros

 10

 Kerámia, porcelán készítő

 Gipszmodell-készítő;
Kerámia- és porcelántárgykészítő;
Porcelánfestő

 11

 Klasszikus zenész
(a szakmairány megnevezésével)

 Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős);
Magánénekes;
Zeneelmélet-szolfézs;
Zeneszerzés

 12

 Népi kézműves
(a szakmairány megjelölésével)

 Csipkekészítő;
Faműves, fajátékkészítő;
Fazekas;
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő;
Kézi és gépi hímző;
Kosárfonó, fonottbútor készítő;
Szőnyegszövő;
Takács;
Nemezkészítő;
Népi bőrműves

 13[31]

 Népzenész
(a szakmairány megjelölésével)

 Népi énekes; Népzenész (fafúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

 14

 Rendészeti szervező
(a szakmairány megjelölésével)

 Bűnügyi szervező;
Büntetés-végrehajtási szervező;
Határrendészeti szervező;
Iparbiztonsági szervező;
Katasztrófavédelmi szervező;
Közlekedési és közrendvédelmi szervező;
Tűzvédelmi szervező

 15

 Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)

 Bűnügyi rendőr;
Határrendészeti rendőr;
Közlekedési rendőr;
Közrendvédelmi rendőr.

 16

 Segédrestaurátor
(a szakmairány megjelölésével)

 bőr, fa, textil, fém, szilikát, régészeti, papír- és könyv

 17

 Szórakoztató zenész
(a szakmairány megjelölésével)

 Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)

 18

 Táncos
(a szakmairány megjelölésével)

 Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos

3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Szakközépiskolai ágazatok és a kapcsolódó betölthető munkakörök

 

 A

 B

 C

 1

 Ágazat

 Betölthető munkakör/végezhető tevékenység

 2

 Száma

 Megnevezése

 (FEOR-08 alapján)

 3

 I.

 Egészségügy

 5522/4 Kisegítő ápoló

 4

 II.

 Egészségügyi technika

 8219 Egyéb termék-összeszerelő

 5

 III.

 Szociális

 3511/17 Szociális és mentálhigiénés munkatárs

 6

 IV.

 Pedagógia

 3410/3 Oktatási ügyintéző

 7[32]

 V.

 Képző- és iparművészet

 7411/4 Dekorációs festő

 8[33]

 VI.

 Hang-, film és színháztechnika

 3145/12 Hangvágó

 9

 VII.

 Bányászat

 8311/4 Bányaszalag-kezelő

 10

 VIII.

 Épületgépészet

 7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő

 11

 IX.

 Gépészet

 8211/3 Fémtermék összeszerelő

 12

 X.

 Kohászat

 3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője

 13

 XI.

 Villamosipar és elektronika

 8212/1 Elektronikai berendezés összeszerelője

 14

 XII.

 Távközlés

 7341/5 IT eszköz karbantartó

 15

 XIII.

 Informatika

 3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó

 16

 XIV.

 Vegyipar

 3115/24 Vegyészeti laboráns

 17

 XV.

 Vegyész

 3115/16 Laborasszisztens

 18

 XVI.

 Építőipar

 7515/23 Szerkezeti szerelő

 19

 XVII.

 Könnyűipar

 3212/9 Könnyűipari terméket gyártók szakmai irányítója

 20

 XVIII.

 Faipar

 7221/3 Faburkolat-készítő

 21

 XIX.

 Nyomdaipar

 7232/38 Nyomdaipari munkás

 22

 XX.

 Közlekedésépítő

 7919/1 Aszfaltozó és útépítő

 23

 XXI.

 Közlekedés

 5231/6 Jegyvizsgáló

 24

 XXII.

 Közlekedésgépész

 8211/12 Karosszéria összeszerelő

 25

 XXIII.

 Környezetvédelem-vízgazdálkodás

 3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns

 26

 XXIV.

 Közgazdaság

 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

 27

 XXV.

 Ügyvitel

 4112/1 Adminisztrációs ügyintéző

 28

 XXVI.

 Kereskedelem

 3622/15 Kereskedelmi ügyintéző

 29

 XXVII.

 Vendéglátóipar

 5133 Pultos

 30

 XXVIII.

 Turisztika

 4221/4 Turisztikai referens

 31[34]

 XXIX.

 Optika

 8137 Fotó és mozgófilmlaboráns

 32[35]

 XXX.

 Szépészet

 5219/7 Szolárium kezelő

 33

 XXXI.

 Mezőgazdasági gépész

 8211/3 Fémtermék összeszerelő

 34

 XXXII.

 Erdészet és vadgazdálkodás

 6211/2 Erdész-segéd

 35

 XXXIII.

 Mezőgazdaság

 6130 Vegyes profilú gazdálkodó

 36

 XXXIV.

 Kertészet és parképítés

 6115/37 Parkfenntartó

 37

 XXXV.

 Földmérés

 7919/7 Figuráns

 38

 XXXVI.

 Élelmiszeripar

 3113/8 Élelmiszeripari laboráns

 39

 XXXVII.

 Sport

 3410/7 Sporttanfolyam szervező

 40[36]

 XXXVIII.

 Rendészet

 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)

4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Mestervizsgával és 5 év szakmai gyakorlattal közvetlen bekapcsolódás lehetősége az érettségire épülő szakképzésbe

 Sorszám

 Mesterképzés megnevezése

 Érettségire épülő szakképesítés megnevezése

 1.

 Asztalos mester

 Faipari technikus

 2.

 Autóvillamossági szerelő mester

 Közlekedésautomatikai műszerész;
Vasúti villamos jármű szerelője

 3.

 Ács-állványozó mester

 Faipari technikus

 4.

 Bőrdíszműves mester

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 5.

 Cipész mester

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 6.

 Cipőipari mester

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 7.

 Cukrászmester

 Vendéglátásszervező-vendéglős

 8.

 Elektronikai műszerész mester

 Automatikai technikus;
PLC programozó;
Elektronikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Távközlési technikus;

 9.

 Faipari mester

 Faipari technikus

 10.

 Fémforgácsoló mester

 Gépgyártástechnológiai technikus

 11.

 Férfiszabó mester

 Divat- és stílustervező;
Ruhaipari technikus

 12.

 Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő,
üzembe helyező mester

 Fludiumkitermelő technikus

 13.

 Gázvezeték- és -készülék szerelő mester

 Épületgépész technikus

 14.

 Gipszmintakészítő mester

 Szobrász

 15.

 Ipari elektronikai mester

 Automatikai technikus;
PLC programozó;
Elektronikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Robbanásbiztos berendezés kezelője;
Távközlési technikus;

 16.

 Karosszérialakatos mester

 Repülőgépsárkányszerelő

 17.

 Képkeretező és üvegező mester

 Üvegműves

 18.

 Kőfaragó mester

 Szobrász

 19.

 Kőműves mester

 Magasépítő technikus;
Mélyépítő technikus

 20.

 Magasépítő mester

 Magasépítő technikus

 21.

 Motorkerékpár-szerelő és javító mester

 Autószerelő

 22.

 Női szabó (nőiruha-készítő) mester

 Divat- és stílustervező;
Ruhaipari technikus

 23.

 Nyomdász mester

 Nyomdaipari gépmester

 24.

 Ortopédiai cipész mester

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 25.

 Öntő mester

 Kohászati technikus

 26.

 Pincér mester

 Vendéglátásszervező-vendéglős

 27.

 Ruhaipari mester

 Ruhaipari technikus

 28.

 Szakácsmester

 Vendéglátásszervező-vendéglős

 29.

 Szerkezetlakatos mester

 Gépgyártástechnológiai technikus

 30.

 Szűcsmester

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 31.

 Televízió- és videotechnikai műszerész

 Távközlési technikus

 32.

 Vendéglős-fogadós mester

 Vendéglátásszervező-vendéglős;
Szállodai recepciós

 33.

 Villanyszerelő mester

 Automatikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Robbanásbiztos berendezés kezelője

 34.

 Vízvezeték- és központifűtés-szerelő mester

 Épületgépész technikus

5. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítések

 

 A

 B

 1

 Azonosító szám

 Megnevezés

 2

 54 212 01

 Artista

 3

 31 212 01

 Bábkészítő

 4

 54 212 02

 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)

 5

 54 212 03

 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

 6

 52 215 01

 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

 7

 55 215 01

 Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

 8

 54 212 04

 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

 9

 34 211 02

 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

 10

 54 212 05

 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)

 11

 21 215 01

 Kosárfonó

 12

 53 215 01

 Népi játék és kismesterségek oktatója

 13

 34 215 01

 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

 14

 54 212 06

 Népzenész (szakmairány megjelölésével)

 15

 54 212 07

 Pantomimes

 16

 55 212 01

 Színész II.

 17

 54 212 08

 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével)

 18

 54 212 09

 Táncos (szakmairány megjelölésével)

6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az államilag támogatott iskolai rendszerű oktatás tekintetében agrárágazatba tartozó szakképesítések

 

 A

 B

 1

 Azonosító szám

 Megnevezés

 2

 55 621 01

 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

 3

 35 621 01

 Állattartó szakmunkás

 4

 54 621 01

 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

 5

 35 813 01

 Belovagló

 6

 35 621 02

 Biogazdálkodó

 7

 55 541 01

 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

 8

 55 541 02

 Cukor- és édesipari szaktechnikus

 9

 34 622 01

 Dísznövénykertész

 10

 34 541 01

 Édesipari termékgyártó

 11

 54 541 01

 Élelmiszeripari analitikus technikus

 12

 54 521 01

 Élelmiszeripari gépésztechnikus

 13

 34 541 02

 Élelmiszeripari szakmunkás

 14

 54 541 02

 Élelmiszeripari technikus

 15

 54 623 01

 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

 16

 54 521 02

 Erdészeti gépésztechnikus

 17

 34 623 01

 Erdészeti szakmunkás

 18

 55 541 03

 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

 19[37]

 

 

 20

 34 621 01

 Gazda

 21

 35 622 01

 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

 22

 34 624 01

 Halász, haltenyésztő

 23

 55 541 04

 Hús- és baromfiipari szaktechnikus

 24

 34 622 02

 Kertész

 25

 55 622 01

 Kertészeti szaktechnikus

 26

 34 621 02

 Lovász

 27

 55 541 05

 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

 28

 34 811 02

 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

 29

 34 521 08

 Mezőgazdasági gépész

 30

 54 521 05

 Mezőgazdasági gépésztechnikus

 31

 35 521 02

 Mezőgazdasági gépjavító

 32

 54 621 02

 Mezőgazdasági technikus

 33[38]

 34 541 04

 Molnár

 34

 55 621 02

 Növényvédelmi szaktechnikus

 35

 54 581 02

 Parképítő és fenntartó technikus

 36

 35 521 03

 Patkolókovács

 37

 35 811 01

 Sommelier

 38

 55 541 06

 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

 39[39]

 34 541 06

 Szőlész-borász

 40

 55 541 07

 Tartósítóipari szaktechnikus

 41

 55 541 08

 Tejipari szaktechnikus

 42[40]

 

 

 43

 55 581 02

 Vidékfejlesztési szaktechnikus

 44

 35 215 02

 Virágdekoratőr

 45

 34 215 04

 Virágkötő és virágkereskedő

 46

 35 622 02

 Zöldség- és gyümölcstermesztő

 

 [1] Beiktatta: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2013. III. 29-től.

[2] Beiktatta: 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2014. V. 2-től.

[3] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) a).

[4] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) b).

[5] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) b).

[6] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) d).

[7] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) b), e).

[8] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) c).

[9] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) b).

[10] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) b).

[11] Módosította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (2) b).

[12] Megállapította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. III. 29-től.

[13] Módosította: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § b).

[14] Beiktatta: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. III. 29-től.

[15] Megállapította: 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (1). Hatályos: 2014. XII. 15-től.

[16] Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. IX. 2-től.

[17] Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. I. 2-től.

[18] Beiktatta: 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 66. § (2). Hatályos: 2013. IX. 1-től.

[19] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1), 4. § (1), 1. melléklet 1., 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §, 6. melléklet, 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 16. § (1), 17. § (1), 2. melléklet, 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 674. §.

[20] Hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § i). Hatálytalan: 2013. VIII. 1-től.

[21] Hatályon kívül helyezte: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 5. § a). Hatálytalan: 2013. III. 29-től.

[22] Megállapította: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 34. §, 7. melléklet 1. Hatályos: 2014. VI. 5-től.

[23] Megállapította: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 34. §, 7. melléklet 2. Hatályos: 2014. VI. 5-től.

[24] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (2), 4. § (2), 1. melléklet 2., 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 16. § (2), 17. § (2), 3. melléklet.

[25] Hatályon kívül helyezte: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 5. § b). Hatálytalan: 2013. III. 29-től.

[26] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (3).

[27] Megállapította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (4). Hatályos: 2013. III. 29-től.

[28] Megállapította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (5). Hatályos: 2013. III. 29-től.

[29] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) a).

[30] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) a).

[31] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) b).

[32] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) a).

[33] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) b).

[34] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) c).

[35] Módosította: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 5. § c).

[36] A Beiktatva: 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 4. § (6), 1. melléklet 3. alapján. Hatályos: 2013. III. 29-től.

[37] Hatályon kívül helyezte: 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §. Hatálytalan: 2014. I. 8-tól.

[38] A 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (5) a) szerint módosított szöveggel lép hatályba.

[39] A 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (5) b) szerint módosított szöveggel lép hatályba.

[40] Hatályon kívül helyezte: 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §. Hatálytalan: 2014. I. 8-tól.