1. A duális képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot.
  2. A duális képzőhely a gyakorlati képzést digitális munkarendben bonyolítja le.
  3. Az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában.
  4. Az iskola és a gyakorlati képző közösen dönt a gyakorlat elhalasztásáról.

Mindegyik lehetséges mód kialakításánál kiemelten fontos, hogy az iskola és a duális képzőhely közös döntése alapján válasszanak, szükség esetén a tanuló és adott esetben a szülő bevonásával és a körülmények figyelembe vételével.

Hagyományos gyakorlati képzés esetén a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a gyakorlati képzési normatíva lehívható (azaz érvényesíthetők a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget csökkentő tételek).

Digitális munkarend a duális képzőhely szervezésében: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva is lehívható.

Ha az iskola átveszi a tanulót és ő szervezi meg digitális munkarendben a gyakorlati képzést, akkor a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) nem hívható le. (A helyzet kezelésére az MKIK javaslatcsomagot dolgozott ki.)

A szakmai gyakorlat elhalasztása és később, tömbösített formában való megszervezése esetén a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható. Fontos, hogy a normatíva kizárólag akkor elszámolható, ha a szakmai gyakorlatot a tervezettnek megfelelően lebonyolították.

Ha a vállalkozásnak, duális képzőhelynek a fentiek szerint nem keletkezik szakképzési hozzájárulási kötelezettsége, akkor nem csökkenti a bruttó kötelezettségét a jogszabályban meghatározott tételekkel, hanem azonnal visszaigénylő pozícióba kerül, azaz a normatívát „lehívhatja”.

Ha a duális képző ‒ pótlás, tömbösítés, átcsoportosítás hiányában ‒ arra az időszakra nem jogosult a normatívára, amelyet később nem tud bepótolni, a tanulói juttatás azonban ekkor is fizetendő a tanulónak a hatályos tanulószerződésre tekintettel.

Nem. Az egyéb juttatások, köztük a kedvezményes étkezés a gyakorlati képzéssel összefüggésben járnak, nem a tanulószerződés alapján. A gyakorlati képzőhelyen történő fizikai megjelenés hiányában a gyakorlati képzéssel összefüggésben nem életszerűek, ezért azok biztosításának jelen helyzetben történő elmaradása nem tekinthető a tanulószerződésből eredő kötelezettség nem teljesítésének.

Nem. A tanulószerződés szüneteltetésére csak a tanulói jogviszony szüneteltetése és a szülési szabadság esetén van lehetőség. A vállalkozási tevékenység szüneteltetése nem tartozik azon esetek közé, mely a tanulószerződés szüneteltetését vagy felmondását vonja maga után.

A digitális tanrend kialakítása, a jelenlét dokumentálása és a követelményeknek való megfelelés szakmai megítélése az iskola és a duális képző közös feladata. A tanulók gyakorlati teljesítményének értékelésére, osztályozására vonatkozóan szintén az iskolával közösen érdemes kialakítani az ideális eljárást, ami mindenki számára jól követhető és szakmailag elfogadott.

A jelenléti ív vezetéséhez érdemes a gyakorlati képző a saját nyilvántartó rendszerében létrehozni egy új kategóriát is („digitális gyakorlat”). Azt az időbeosztást lehet rögzíteni, amely a rendes gyakorlati képzésben is rögzítésre kerülne (mely napokon van gyakorlat), de más megoldás is elfogadott, ugyanis erre vonatkozóan jelenleg nincsenek kötött szabályok.

Amennyiben a tanuló nem jelenik meg az iskolában vagy a duális képzőhelyen, mert a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi, az igazolt hiányzásnak minősül. Erről azonban az iskolának is és a gyakorlati képzőhelynek is tudnia kell, és meg kell erősíteni a tanuló (szülő) felé a mulasztás igazoltságát. A gyakorlati képzőhelytől való távolmaradás egyébként az iskola és a gyakorlati képzőhely megállapodása alapján a szakmai gyakorlat elhalasztását is eredményezheti. Ugyanez vonatkozik a nagykorú tanulókra is.

Amennyiben a tanuló sem az iskola által biztosított digitális lehetőséggel nem él az iskolában (legfeljebb ötfős kiscsoportban) vagy otthonában (az iskola által biztosított eszközkihelyezéssel), sem a duális képzőhelyen nem jelenik meg, vagy nem vesz részt a duális képzőhely által digitális munkarendben biztosított gyakorlati képzésben, akkor mulaszt (hiányzik).

Nem. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértékével kapcsolatos jogszabályi előírások továbbra is érvényesek.

Nem. Az EM alapján történő gyakorlati képzésre (kiemelten az összefüggő gyakorlati idején) jelen helyzetben is ugyanazok az elvek vonatkoznak, mint a tanulószerződésre: tehát a hatályos EM alapján az összefüggő gyakorlati idejére jár a tanulói juttatás a régi szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII.) szabályai alapján (nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban), illetőleg a gyakorlati képzési normatíva napi összege a 280/2011. Kormányrendelet szerint.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga vonatkozásában folyamatban van a képzés digitális, távoktatási formában történő kialakítása. Az MKIK szeretné kihasználni a veszélyhelyzet adta azon lehetőséget, hogy digitális úton elvégezhessék a képzést a gyakorlati oktatók, és tanúsítványukkal a kezükben térhessenek vissza a munkaerőpiacra és a gyakorlati képzésbe.

A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának teljesítése.

Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021-es tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán. Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021-es tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

A határon túli diákoknak a vizsgára utazás során bizonyos határátlépési szabályoknak szükséges megfelelniük. A határátlépést megelőzően minden személynek át kell esnie a helyszíni egészségügyi vizsgálaton. Ha felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, akkor a magyar állampolgár vagy a vele azonos megítélés alá eső EGT állampolgár a kijelölt karanténba kerül, a nem magyar állampolgár belépését valamennyi vizsgáztatási célú belépés feltételeinek igazolása esetén is meg kell tagadni. Ilyenkor a vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Ebben az esetben a tanuló majd az október-novemberi vizsgaidőszakban teszi le a szakmai záróvizsgát, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

Függetlenül attól, hogy egy tanulónál miért kerül sor a 2019/2020-as tanév május-június vizsgaidőszak elhalasztására, az október-novemberi vizsgaidőszakban megtartott szakmai záróvizsga utolsó napjáig tanulószerződése hatályban marad, ez alapján eddig a napig a tanulói juttatást továbbra is fizetni kell és a gyakorlati képzés költségei elszámolhatók, a normatíva lehívható.

Igen, a javító- és pótlóvizsgák letételének lehetősége kapcsán megszabott, idén júniusban lejáró egy éves határidő a 2020/2021-es tanév október-novemberi vizsgaidőszakának utolsó napjáig meghosszabbodik.

Igen, lesz. A technikum érettségi végzettségével kizárólag szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésbe bekapcsolódhat a tanuló a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a szakmai vizsga vizsgaidőszakát megelőző utolsó érettségi vizsga vizsgaidőszakában, de legkésőbb a képzés első tanévnek utolsó napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Azonban megszűnik a tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszervezésére ebben a bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.

Alapelv az, hogy ugyanazok a rendkívüli szabályok vonatkoznak az összefüggő szakmai gyakorlatra, mint a tanév közbeni gyakorlati képzésre, mindaddig, amíg ettől eltérő döntés nem születik.

Mivel eddig ezzel ellenkező miniszteri határozat, jogszabály nem jelent meg, az összefüggő szakmai gyakorlatot – a szorgalmi időszak gyakorlatához hasonlóan – legkésőbb a következő tanév kezdetéig teljesíteni kell. Igaz ez arra az esetre is, ha a szorgalmi időszak gyakorlatának egy része halasztásra került. Ebben az esetben a nyári időszakban kell lebonyolítani az összefüggő szakmai gyakorlatot, valamint a halasztott rész pótlását.

Tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás esetén a szakmai gyakorlat – az általános vészhelyzeti rendelkezések értelmében – megszervezhető a hagyományos módon is, de csak a járványügyi előírások betartása mellett. Amennyiben ez biztonságosan nem megoldható, úgy törekedni kell a digitális munkarendre történő átállásra, és elsősorban arra, hogy a gyakorlat a duális képzőhely szervezésében valósuljon meg. Ha ezt a duális képző nem tudja vállalni, a képzést a szakképző iskola is folytathatja. Amennyiben a digitális forma sem a duális képző, sem pedig az oktatási intézmény által nem kivitelezhető, a gyakorlat halasztásra kerül. Továbbá kiemelten fontos, hogy a megszervezés módjáról az iskolának és a duális képzőhelynek közösen, egymással egyeztetve kell döntenie.

A pandémiás helyzetre tekintettel az összefüggő szakmai gyakorlat esetében ugyanazokat a járványügyi előírásokat kell betartani, amit egyébként is a tanév közbeni szakmai gyakorlat esetében. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket és az étkezőt, a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy egy munkahelyen egy tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.

Igen. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara a kérést a veszélyhelyzeti előírások betartásával igyekszik teljesíteni.

Nem. Ugyanakkor ha a gyakorlat digitálisan megszervezésre kerül, az számára is kötelező.

Az idei összefüggő szakmai gyakorlat esetében a mulasztásra és az évfolyamismétlésre külön intézkedések nem születtek, ezen területekre a mindenkori általános szabályok érvényesek.