Tanulószerződést szeretnék kötni

Tanulószerződés keretében a tanuló képzése valós munkakörnyezetben zajlik. A megszerzett szaktudás megfelel a kor technológiai kihívásainak és a munkaerőpiac elvárásainak, a tanulók képesek lesznek továbbfejlődésre. A tanulószerződés jó alap a tanuló számára a munkaszerződéshez és munkabérhez, emellett a szociális státuszt, illetve anyagi függetlenséget biztosít. A képzőcég számára fontos előny, hogy a tanuló megismeri a folyamatokat, a technológiát, a munkatársakat, a célokat, magát a gazdálkodót, mely a későbbi alkalmazásnál növeli a motivációt és a munkahelyi lojalitást.


Tanuló vagyok

Ki jogosult tanulószerződés-kötésére?

Milyen egyéb feltétele van a tanulószerződés megkötésének?

Elsődleges feltétele a tanulószerződés megkötésének a szakképesítésre előírt egészségügyi feltételek, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés, amelyet a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény ír(hat) elő.

További feltétel a szakközépiskolások esetében, hogy a tanuló szintvizsgát tegyen, e nélkül csak a szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében köthető tanulószerződés.

Mit kell tennem, ha tanulószerződést akarok kötni?

A tanulószerződés megkötésében a gazdasági kamaráé a legfontosabb szerep, hiszen az általa vezetett nyilvántartásban szereplő szervezetek fognak szerződni a tanulókkal. A szabályozás fő elve, hogy elsősorban a gazdasági kamara gondoskodjon a tanulószerződés létrehozásáról, mindenképpen ő adjon segítséget ahhoz, hogy a tanuló megfelelő gyakorlati képzőhelyet találjon magának. A kamarai garanciavállalás szabálya alapján csak akkor kerülhet sor arra, hogy a tanuló iskolai tanműhelyben legyen gyakorlaton, ha egyáltalán nincs tanulószerződés-kötésére megfelelő szervezet.

Első lépésként javasolt a kapcsolatfelvétel a területileg illetékes kamarával, ahol egy tanácsadó kolléga személyre szabott tanácsadással segíti a feltételek meglétének ellenőrzését, a megfelelő képzőhely keresését.

Mikor köthetem meg a tanulószerződést?

Az elsődleges tanulószerződés-kötési időszak május hónap.

A február első tanítási napja és április utolsó tanítási napja között sikeresen szintvizsgázott, kilencedik évfolyamos szakközépiskolai tanulókkal már az elsődleges tanulószerződés-kötési időszakban megköthető a tanulószerződés (az összefüggő gyakorlat kezdetétől). A szintvizsgát nem teljesítő tanulóknak csak a javító-, pótló szintvizsga megszervezése után lesz lehetőségük a tanulószerződés-kötésre, de csak abban az esetben, ha szintvizsgát eredményesen teljesítik.

Amennyiben van a gyakorlati képzés folytatására megfelelőnek nyilvánított külső képzőhely, akkor a tanulók gyakorlati képzése a szakközépiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően kizárólag tanulószerződés keretében szervezhető meg.

A tanuló csak akkor vehet részt iskolai tanműhelyben a gyakorlati képzésen, ha a gazdasági kamara nem tudja a gazdálkodó szervezeteknél tanulószerződéses jogviszony keretében elhelyezni. A kamara igazolást állít ki, ha részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely egy adott tanuló számára.

Milyen formában köthetek megállapodást a gyakorlati képzőhellyel?

A tanulószerződéssel kapcsolatos mindennemű megállapodás, akár annak megkötése, módosítása vagy felbontása írásban történik. A tanulói juttatás vagy bármilyen a tanulószerződésben egyébként rögzítendő, vagy rögzített feltétel megváltoztatása csak írásban érvényes.

Letöltések → TSZ-nyomtatványok

Mi történik a tanulószerződéssel az aláírást (megkötést) követően?

A megkötött tanulószerződést el kell juttatni a területileg illetékes kamarához. A nyilvántartást vezető szerv, azaz a kamara a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerződés megfelel a szakképzési törvény (Szt.) előírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerződés egy példányát a kamara az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző iskolának.

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos.

Mikor zajlik a szakmai gyakorlatom?

A gyakorlati képzés csak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető, csak ha a tanuló a szakmai gyakorlaton szerzett igazolatlan mulasztását pótolja.

Milyen juttatásokra vagyok jogosult a tanulószerződésem alapján?

A) Tanulói pénzbeli juttatásra:

A tanulószerződés alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás mértéke, melyet havonta kell fizetni, a mindenkori minimálbér 15%-ának és egy meghatározott szorzószámnak a szorzata. A szorzó a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő aránya alapján kerül megállapításra. Ez alapján összesen hét kategóriába sorolhatók a szakképesítések a 20‒80-as aránytól a 80‒20-as gyakorlat‒elmélet arányáig terjedően.

B) Egyéb juttatásokra:

A gyakorlati képzéssel összefüggésben kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások.

A juttatásoktól bővebben a „Tanulószerződéssel rendelkezem” rovatban olvashatsz.


Képzőhely vagyok

Milyen szervezet köthet tanulószerződést?

A tanulószerződés a tanuló és a tanulószerződés kötésére jogosult szervezet között jön létre. Tanulószerződést gazdálkodó szervezet, cég, vállalkozás, üzem stb. köthet, továbbá egyéb olyan szerv, szervezet, amely bizonyos ágazatokban képez tanulókat (egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális), illetve ezen belül meghatározott szervezeti formában működik (költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy).

További feltétele a tanulószerződés megkötésének, hogy az említett szervezetek mindegyike szerepeljen a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában, amelyet a gazdasági kamara vezet.

Hogyan történik a nyilvántartásba vétel?

A nyilvántartásba való felvételnek meg kell előznie a tanulószerződés megkötését, leghamarabb egy időben kerülhet sor a nyilvántartásba vételi kérelem kiadására és a tanulószerződés megkötésére.

A tanulószerződés kötését tervező szervezet az Szt. valamennyi vonatkozó előírásának, ezen kívül a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló jogszabályban előírtaknak kell, hogy megfeleljen.

A gyakorlati képzést folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, melyet

 • a gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye vagy
 • a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye

szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.

A területi kamara a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek helyt ad, ha a kérelmező

 • rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és
 • vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.

Mit vizsgál a kamara a nyilvántartásba vétel miatt induló eljárás során?

Az ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek, alkalmas-e tanuló gyakorlati képzésének ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére, illetve tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint egy ún. bevezető ellenőrzés keretében győződik meg feltételek meglétéről.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés feltételeinek megfelel, arról kamarai határozatot kap.

Milyen személyi és tárgyi feltételei vannak a gyakorlati képzés megkezdésének és folytatásának?

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki

 • megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • rendelkezik kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal,
 • büntetlen előéletű, és
 • nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga követelménye alól mentesül az a gyakorlati oktató, aki

 • azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
 • az oktatott, állam által elismert
  • szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal
 • rendelkezik, vagy
 • a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

Amennyiben egy szakember az oktatott, állam által elismert szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, nemcsak a kamarai gyakorlati oktatói vizsga, hanem a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétének követelménye alól is mentesül.

Teljesítettnek kell tekinteni az Szt.-ben meghatározott mestervizsga végzettségre vonatkozó követelményt, amennyiben a gyakorlati oktató

 • az új mestervizsga követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és
 • a törvényben foglalt egyéb követelményeknek megfelel.

Továbbiakban mentesül a szakmai vizsgarészek teljesítése alól az a mesterjelölt, aki 2015. szeptember 1. előtt olyan szakmai szervezettől kapott adományozott mestercímet, amely szervezet mestercím-adományozási eljárásának szakmai kvalifikációját az MKIK elfogadja. Ez irányú kérelmet – az adományozási eljárás feltételeinek és szakmai tartalmának ismertetésével – az érintett szakmai szervezetnek kell benyújtani az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatósága részére. Elfogadás esetén a szakmai szervezet és az általa adományozott mestercím nyilvántartásba vételre kerül. Ez esetben a jelöltnek csak pedagógiai és vállalkozási ismeretek vizsgarészt kell teljesíteni.

Az Szt. 2018. január 1-jén hatályba lépett módosításának átmeneti rendelkezése értelmében a kamarai gyakorlati oktatói végzettség vizsga először 2019. szeptember 1-jétől lesz követelmény. Mindez azt jelenti, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként – a mestervizsga köteles szakképesítések tekintetében – 2019. szeptember 1-jéig olyan személy is részt vehet, aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával nem rendelkezik. Azon szakembereknek, akik még a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga bevezetése előtt kívánnak bekapcsolódni gyakorlati oktatóként a képzésbe, az Szt.-ben foglalt alapkövetelményeknek (szakirányú szakképesítés, legalább ötéves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet) kell megfelelniük, illetve, ha a közel 80 mesterszakképesítés valamelyikében kívánnak képzési tevékenységet folytatni, akkor még mestercímmel is kell rendelkezniük. Mivel az Szt.-ben a mestervizsga követelmény esetében a „szakirányú” kifejezés deklaráltan került megfogalmazásra és amennyiben a felmentést adó körülmények valamelyike nem áll fenn, akkor az oktatónak az általa oktatni kívánt szakképesítésben kell mestercímmel kell rendelkeznie.

Az ellenőrzésben részt vevő szakértők (kamarai és iskola) helyszíni bejárás során ellenőrzik a törvényi feltételeket. A gyakorlati oktatónak büntetlen előéletéről nyilatkoznia kell.

A tárgyi eszközök (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzék szerint történik.

Mikor köthető meg a tanulószerződés?

Az elsődleges tanulószerződés-kötési időszak május hónap.

A február első tanítási napja és április utolsó tanítási napja között sikeresen szintvizsgázott, kilencedik évfolyamos szakközépiskolai tanulókkal már az elsődleges tanulószerződés-kötési időszakban megköthető a tanulószerződés (az összefüggő gyakorlat kezdetétől). A szintvizsgát nem teljesítő tanulóknak csak a javító-, pótló szintvizsga megszervezése után lesz lehetőségük a tanulószerződés-kötésre, de csak abban az esetben, ha szintvizsgát eredményesen teljesítik.

Amennyiben a képzőhely rendelkezik kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyel, a 9. évfolyam szorgalmi időszakában is köthető tanulószerződés. Egyéb esetben a tanulószerződés megkötésére a szakközépiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően van lehetőség, amennyiben a tanuló sikeres szintvizsgát tett.

Milyen formában köthető megállapodás a tanulóval?

A tanulószerződéssel kapcsolatos mindennemű megállapodás, akár annak megkötése, módosítása vagy felbontása írásban történik. A tanulói juttatás vagy bármilyen a tanulószerződésben egyébként rögzítendő, vagy rögzített feltétel megváltoztatása csak írásban érvényes.

Letöltések → TSZ-nyomtatványok

Mi történik a tanulószerződéssel az aláírást (megkötést) követően?

A megkötött tanulószerződést el kell juttatni a területileg illetékes kamarához. A nyilvántartást vezető szerv, azaz a kamara a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerződés megfelel a szakképzési törvény (Szt.) előírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerződés egy példányát a kamara az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző iskolának.

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos.

Milyen támogatás illeti meg a gyakorlati képzőt a képzési költségek finanszírozását illetően?

A törvény hatálya alá tartozó gyakorlati képzés szervezése esetén a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gyakorlati képzők hozzájárulásukat csökkenthetik és támogatásban részesülhetnek.

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét csökkentheti a következőképpen:

‒        alapnormatíva: összege 2017-ben 480 000 forint/fő/év, amelyet minden évben a költségvetésről szóló törvény állapít meg. Ez az összeg független a gyakorlati képzés költségigényétől, a tanulószerződés esetében a súlyszorzó igazodik ahhoz.

‒        súlyszorzó: a 280/2011. évi kormányrendeletben meghatározott, szakképesítésenkénti érték, melyet az éves alapnormatívával együtt kell figyelembe venni.

A csökkentő tételt tehát tanulónként az alapnormatíva összege és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó, szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni.

A finanszírozással kapcsolatos támogatási formákról bővebben ITT.